309 te letten, dat niet meer wordt verstrekt dan waarop volgens de bepalingen recht bestaat. En om te onderzoeken of hij in dit opzicht behoorlijk zijn verplichtingen heeft nagekomen, of hij dus als beschikker, als ordonnateur niet onrechtmatig heeft ge handeld, niet nalatig is geweest, daarvoor dient zijne afrekening van vivres en fourages model no. 71, die volgens art. 113 be stemd is voor de Algemeene Eekenkamer. Worden daartegen door het College bedenkingen geopperd, het houde steeds in het oog, dat het niet is een comptabele die ter verantwoording wordt geroepen, maareen ordonnateur dat met betrekking tot de geldelijke afrekening, die gelijktijdig aan het College moet worden aangeboden, de verhouding eene geheel andere is, en de Kamer zich bij de beoordeeling van fou ten in de vivres-afrekening niet op hetzelfde standpunt kan stellen. Maarte velde dan, hoe zit dan de quaestie en elkaar? Is dan de kwartiermeester niet comptabel aan de Algemeene Eeken kamer, wanneer hij in het geval verkeert, bedoeld in de le alinea van 191 der „Handleiding voor de uitrusting van ex- peditiën en voor den verplegingsdienst te velde", nl. dat zijn korps eene afzonderlijke stelling op het operatietooneel inneemt, en hem het beheer wordt opgedragen over de voorraden, welke aan dat korps werden medegegeven? Met het oog vooral op de meestal abnormale toestanden die zich te velde kunnen voordoen, op het gebrek aan personeel, op de drukke diensten, die dan van den kwartiermeester worden gevorderd, is het van het meeste belang deze vraag nader onder de oogen te zien. In vredestijd onder gewone omstandigheden, geeft het beheer over vivres en fourages geen aanleiding tot eenige moeilijkheid, en ieder kwartiermeester weet het de vivres- afrekeningen kloppen altijd. Het maken van fouten is bijkans uit gesloten, zelfs al wordt de afrekening niet door hem zelf, maar door den op zijn bureau geplaatsten schrijver opgemaakt. Te velde, op expeditie is dit anders. Niet alleen is dan de afrekening door het groote aantal artikelen welke op het tarief no. 20 voorkomen meer ingewikkeld, en zijn de verschillende bepalingen omtrent het verstrekken van surrogaten in de plaats van de tariefmatig voor geschreven levensmiddelen zoovele voetangels en klemmen bij

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 325