322 - Bij het uitsteken van dengrond met de schop kan men de- zwaarte van het lichaam laten meewerken, terwijl met de patjol de grond met een zwaai wordt losgehakt. Is de grond dus wat hard, dan zijn patjols van groot gewicht en smal blad noodzakelijk.. Bij werken met de schop geschieden uitsteken en neerwerpen in één beweging, terwijl bij werken met de patjol hiervoor als- regel twee afzonderlijke verrichtingen noodzakelijk zijn. Een gevolg van een en ander moet zijn, dat, werkende met de patjol,. men spoedig vermoeid raakt en het werk langzaam vordert. Het nut van kunstmatige dekkingen is ieder bekend. Wie verder niet uit het oog verliest, dat vluchtige versterkingen, in het al gemeen, eerst dan aangelegd kunnen worden, wanneer de marsch- richting van den vijand bekend is, of zelfs eerst gedurende den loop van het gevecht, weet, dat de tijd voor het opwerpen dezer ver sterkingen dikwijls slechts met minuten zal zijn toegemeten. Hier komt voor ons nog bij, dat, ten gevolge van de geringe sterkte' van onze cavalerie, zij, hoe flink en goed geoefend ze ook mag wezen, moeilijk in staat geacht kan worden tijdig voldoende inlichtingen omtrent den vijand te verzamelen. Het zal dus als regel bij ons laat zijn, wanneer een commandant zijn besluit neemt of hij tot den aanval wil overgaan, dan wel zich voorloopig tot de verdediging wil bepalen. Yeel tijd zal er dan voor het op werpen van versterkingen niet zijn. Noodzakelijk is het hierom over pioniergereedschap bij den man te kunnen beschikken en- is het a priori te bejammeren, dat voor het grootste gedeelte van ons leger eene wijze van werken wordt aangenomen, waarbij- in denzelfden tijd slechts ruim de helft wordt verricht van het geen mogelijk is bij eene andere wijze van werken en goede oefening. Ik wil niet bestrijden, dat de patjol in eene sawah, waarde grootste diensten welke ze te bewijzen heeft bestaan in het bij werken van galangans en waterleidingen, boven de schop te verkiezen is. Ook in Holland wordt voor dergelijk werk meestal ander gereedschap gebruikt. Zelfs op tegalvelden met lossen grond, welke slechts zeer oppervlakkig bewerkt behoeft te wor den, lijkt me de patjol nog niet dadelijk te verwerpenmaar,, zoodra de grond vaster wordt en wat dieper gegraven moet. worden legt de patjol het tegen de schop af.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 338