329 Indische officieren; aan hunne deelneming, eene geheel vrijwil lige, is een niet onaardige maandelijksche toelage verbonden en wel van f 70 en f 40, resp. voor een kapitein en luitenant m den Haag wonende en resp. f 100 en f 70, ais zij buiten den Haag wonen. Een tableau van werkzaamheden is in nevenstaand staatje aan gegeven; daaruit blijkt, dat slechts enkele ochtenduren worden ffi°beslag genomen en de deelnemers overigens geheel vrij zijn. De theorie bepaalt zich tot een overzicht van de geschiede nis der gymnastiek, den bouw en de verrichtingen vanhetmensch- liik lichaam, de werking der verschillende onderdeelen de toe- nassing der gymnastiek vooral met het oog op de militaue vor ming van den man, en in verband hiermede ook tot de bespre king van de bestaande militaire gymnastiek- en scherm voor schriften, alleen voorzoover ze betrekking hebben op het Isedei- landsche leger. Het practisch gedeelte omvat oefeningen aan de verschil lende werktuigen. Hierbij wordt vooral nadruk gelegd op eene deugdelijke volgorde en uitvoering der oefeningen, waardooi eene geleidelijke opklimming in de verzwaring wordt verkiegen, welke° oefeningen zich in 't bijzonder eigenen tot bereiking van bijzondere doeleinden, en bij voldoende lichaamsontwikkeling weer bijzonder geschikt zijn voor een behoorlijk onderhoud er van, enz. enz. n„„ Het theoretisch en practisch gedeelte van dezen cursus vullen elkaar geheel aan en kunnen zeer goede leiders en mstructeuis vormen. Ik cursiveer het woord „kunnen", want het theoretisch o-edeeite is zoo eenvoudig niet. Van den anatonnschen bouw en de verrichtingen van het lichaam wordt wel met meer be handeld dan strikt noodig is, maar dit is toch nog zooveel en van zoo ingewikkelden aard, dat er heel wat ijver en inspanning noodig is, om zich in den beschikbaren tijd die kennis grondig te verwerven. Alleen onder de deelnemers waarbij dit m hooge mate het geval is geweest zal men dan ook de zeer goede leiders moeten zoeken. Van de overigen mag intusschen zeker ver- wacht worden, dat zij als leider het onderwijs, hoewel met altijd in de meest geschikte, dan toch zeker wel m eene goede limi ting zullen leiden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 345