- 331 regiment gehouden worden en welke dienen tot oefening van liöt kader. De onderofficieren die hierbij blijken geven van bijzonderen aanleg en van geschiktheid voor instructeur worden het eerst in aanmerking gebracht voor eene detacheering bij den eerst- komenden onderofficierscursus aan de Normaal Schietschool. Deze maatregel, op zich zelve reeds zoo nuttig, moet ook krachtig medewerken tot bereiking van het doel van den cursus, zij het niet altijd in quantiteit dan toch zeker wel in qualiteit der gevormde instructeurs. De onderofficierscursussen. Aan elk dezer twee cursussen woidt door 4- 45 onderofficieren van alle wapens deelgenomen. Hier onder behoor en steeds een 15 tal van de Koloniale Deserve. Het theoretisch gedeelte wordt door een officier onderwezen,, het practisch door vijf onderofficieren, van het zg. vaste in structeur spersoneel De onderofficieren nu worden meer opgeleid tot voorwerkers. De theorie wordt hier niet zoo uitvoerig behandeld als bij den officierscursus, maar toch in voldoende mate om zich een juist begrip te vormen van alles betreffende de gymnastiek in het leger; vooral wordt hierbij veel zorg besteed aan de behande ling der reglementen. Het practisch onderricht wordt bijzonder grondig gegeven. Voor de aanvulling van het onderwijzend personeel aan den cursus geldt het volgende. De vaste aan den cursus verbonden leider is een officier in het bezit van de acte voor middelbaar onderwijs gymnastiek. De beide overige officier-instructeursplaatsen worden jaarlijks opnieuw ingenomen door officieren die een cursus hebben dooi- loopen en daarbij bijzondere geschiktheid voor instructeur heb ben getoond. Uit deze categorie worden een 4 tal gekozen die dan nog eens een zg. herhalingscursus van twee maanden doorloopen, na afloop waarvan de twee meest geschikten aange wezen worden om als instructeurs bij den a.s. officierscursus op te treden. Onder de vijf vaste onderofficieren-instructeurs zijn er drie met eene acte voor middelbaar onderwijs gymnastiek. Houdt

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 347