332 men in het oog dat aan de voorbereiding voor zulk eene acte veel tijd, inspanning en kosten zijn verbonden en dat deze on derofficieren dat alles hebben gegeven zonder eenige tegemoetko ming in den vorm van vrijstelling van enkele diensten of van een .geldelijke toelage, dan hebben m.i. deze personen recht op hooge waardeering. In 1895 werden voor het eerst aan dezen cursus ten behoeve van het N. Indische leger toegelaten5 officieren en 5 onder officieren; in 1899 werden deze cijfers op resp. 10 en 30 per jaar gebracht; totaal zijn van af Mei 1895 tot uit. 1903 op dien cursus geweest 57 officieren en 93 onderofficieren en korporaals. Deze cijfers doen zien, dat van de voor officieren beschikbare plaat sen alle op 3 na, doch van de 140 beschikbare plaatsen voor onder officieren er slechts 93 benut zijn, terwijl zelfs, waarschijnlijk uit gebrek aan onderofficieren, deze ook wel door korporaals zijn vervangen geworden. Op het Nederlandsche leger heeft de cursus een merkbaar gunstigen, op het N. Indische leger daarentegen weinig of geen invloed uitgeoefend. Waaraan moet dit ongunstig resultaat worden toegeschreven? Aan velerlei oorzaken, waarvan de voornaamste hun oorsprong vinden in de verwaarloozing van het bepaalde in de 4e alinea op blz. 3 van het Voorschrift, luidende: „De oprichting van „gymnastiek- en schermvereenigingen moet door de korps- en „compagniescommandanten krachtig worden ondersteund en aan gemoedigd, en de instandhouding er van door het toonen van „belangstelling worden bevorderd." Het bestaan van vele zulke vereenigingen is zeker een goede waarborg voor uitgebreide vrijwillige beoefening van gymnastiek en schermen en deze weer op haar beurt voor goed onderwijs in het leger. Waar wij nu zulke vereenigingen in het N. Indische leger maar al te sporadisch aantreffen, kan van vrijwillige be oefening dan ook weinig sprake zijn. Meestal wordt reeds in den aanvang, bij de vorming van den man, de kiem gelegd voor zijn lateren afkeer van of onverschilligheid voor de gym nastiek, terwijl juist dit tijdperk zoo uiterst geschikt is om hem de hooge waarde daarvan te doen inzien. Van het begin af aan reeds belangstelling er voor op te wekken, moet een blijvend

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 348