- 333 resultaat hebben na de africhting van den man, hetwelk zich zal openbaren in vrijwillige beoefening in vereenigmgen, die zeer zeker belangstelling en aanmoediging zullen afdwingen, m stede van ze als levensvoorwaarde noodig te hebben. Waar te vergeefs op alle mogelijke wijze getracht is de op richting van zulke vereenigingen te bevorderen en te onder steunen, daar moet dit het gevolg zijn van oorzaken die wij te zoeken hebben in le de omstandigheden waaronder de vorming van den man heeft plaats gehad, 2e de wijze waarop de gymnastiek na zijne africhting woi beoefend. Ad le. Deze kunnen niet anders dan ongunstig zijn, daar waar het voornaamste middel tot een degelijke militaire vorming-de gymnastiek - niet naar behooren kan toege past worden uit gebrek aan voldoend bekwame leiders en in structeurs. Reglementen kunnen, zooals wij reeds opmerkten, m dit ontbrekende niet voorzienhun waarde hangt geheel af van de toepassing. Waarin eene oordeelkundige toepassing be staat, is moeilijk in een gymnastiekvoorschrift aan te geven, aangezien zij voor verschillende gevallen ook telkens weer eene andere is. Yoor eenige van de voornaamste gevallen is eene betrekkelijk duidelijke omschrijving wel mogelijk, maar ook dan nog stuit men op het bezwaar, dat het in practijk brengen er van veel bedrevenheid en zaakkennis vordert om de bewegingen zoo te doen uitvoeren als tot bereiking van het beoogde doel wordt ver- eischt. Om dit duidelijker te maken neem ik uit de vele oefenin gen voor den recruut bv. het zich eigen maken van de militaire houding. Deze schijnbaar eenvoudige oefening vordert meer ontwikkeling van het lichaam dan zoo oppervlakkig wel lijkt; vooral- bij een langeren duur van deze houding blijkt dit uit een merkbare inspanning en spoedig optredende vermoeidheid. Dit nu moet overwonnen worden, den recruut moet geleei cl woi- den die houding als eene gewone te beschouwen en haai ge makkelijk ook langeren tijd achtereen te bewaren. Bij een oordeelkundige voorbereiding zal door een juiste keuze

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 349