334 van gymnastische oefeningen getracht worden voornamelijk al leen die spieren te ontwikkelen, welke in dit geval ook moeten ontwikkeld worden. Daarvoor moet men weer een juiste keuze uit de in het reglement aangegeven oefeningen kunnen doen, ze in doelmatige volgorde en afwisseling onderwijzen, ze gelei delijk verzwaren door juiste samenvoeging enz. Waar dit niet geschiedt, ziet men oefeningen bezigen die hoegenaamd geen invloed hebben op de te ontwikkelen spieren, om niet te spreken van oefeningen die de beoogde ontwikkeling juist tegenwerken. De indruk die de man in beide gevallen van de gymnastiek krijgt, is dan ook zeer verschillend. Zoo gunstig deze is in het eerste geval, waarin hij ziet en ondervindt hoe met weinig in spanning geleidelijk eene merkbare vooruitgang in lichaams ontwikkeling is verkregen, zoo ongunstig is zij, waar hij zulks niet ondervindt dan ten koste van tal van voor hem vervelende en inspannende oefeningen. Yolgt uit het eerste geval een waar deering der gymnastiek als een heilaanbrengende oefening, in het tweede geval vindt zij meer waardeering als een vervelend strafmiddel. Een ander voorbeeld is bv. den man te leeren schieten. Hier toe ondergaat hij een voorbereidingsperiode, voornamelijk ten doel hebbende de bij het schieten in functie tredende spieren te ontwikkelen, ten einde er een onbeperkt gebruik van te kunnen maken. De oefeningen die zich hier weer in het bijzonder toe leenen zijn in de betrekkelijke voorschriften wel aangegeven hun practische waarde ontleenen zij echter geheel aan eene oordeelkundige toepassing 1). Ik laat het bij deze twee voorbeelden, doch wensch nog even te wijzen op de tegenwoordige bovenmatig hoog opgevoerde eischen voor de infanterie betreffende het gaan en loopen in het terrein, die de manschappen meestal uitgeput doen huiswaarts keeren. In de- 1) In welke mate dit van invloed kan zijn, blijkt uit liet ondervolgende: Luit. postcommandant, had, naar hij mij zelf mededeelde, wegens de slechto schietresultaten bij zijn detachement, daarin verbetering trachten te brengen door toe passing van oordeelkundige gymnastiek. In het daarop volgende schietseizoen leverdo hetzelfde detachement, ter sterkte van 28 man, 13 prijswinners bij het prijsschieten van het korps.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 350