337 Het behalve den leider verder benoodigde instructeursperso- neel kan gekozen worden uit de officieren en onderofficieren die in Nederland een cursus hebben gevolgd. Verder zou de cursus op denzelfden voet als die in Nederland kunnen worden geschoeid, met dit onderscheid, dat behalve Europeesche onder officieren, ook Eur. korporaals, doch vooreerst geen inlandsch kader, tenzij dit met succes mogelijk zou zijn, kunnen worden toegelaten. Een zeer geschikte plaats voor zulk een inrichting zou bv. zijn Magelang, met zijn groot garnizoen en zijn depotbataljon, alwaar de gymnastiekzaal in het kampement voor het depot bataljon zich, na eenige weinig kostbare veranderingen, bijzon der voor het doel zou leenen. De eischen waaraan de localiteit voor zulk een cursus moet voldoen volgen bij eene nadere bespreking omtrent de doelma tigheid der bestaande gymnastiekzalen. Wordt vervolgd.) Tinüs.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 353