VOOR DE PRACTIJK. Aanteekeningen op het Inf. Exerc. Regl. Punt 274. Blz. 17 bovenaan. „De c.ct. bestuurt, zoo noodig, aan de spil de beweging van deze". Dit is overgenomen uit vroegere uitgaven, waarin was voorgeschreven dat de spil bij het zwenken een boog met eene straal van drie pas diende te beschrijven. Het was toen evenwel voor den compagniescommandant reeds onmo gelijk „de beweging van de spil te besturen", daar ook reeds toen, even als thans, was voorgeschreven, dat allen zich, gedurende de zwenking, naar den omzwenkenden vleugel regelen, en kan de compagniescomman dant de spil slechts een boog met een straal van drie pas laten beschrij ven, door aan de spil, waar hij het gemakkelijkst overzicht over zijne afdeeling heeft, voor de geheele zwenkende afdeeling de noodige aanwij zingen te doen, bv. „boog grooter maken", „No... voor" enz. De compagniescommandant is evenwel vrij omtrent de keuze waar zich op te houden en hij zal vanzelf die plaats uitkiezen vanwaar hij het beste overzicht heeft. Thans heeft de compagniescommandant de spil in het geheel niet te besturen, daar deze zich alleen naar den omzwenkenden vleugel heeft te regelen (punt 88). Hierom ware het beter de aangehaalde woorden te doen vervallen. Punt 317. Het is niet duidelijk of bij de gesloten frontcolonne met sectiën of pelotons de compagniescommandant dan wel de sectie- c.q. pe lotonscommandant schuins-links (rechts) moeten commandeeren. Punt 321. In het commando kan het woord „gesloten" wegvallen, daar in de colonnelinie elke compagnie op zich zelf reeds in gesloten colonne is en het dus op de aangegeven wijze van uitvoering niet mogelijk is in eene andere colonne te komen dan de gesloten colonne. Bovendien kent het geheele reglement de open colonne slechts als overgangsvorm en wordt ook in 325b het woord gesloten in het commando niet genoemd. Punt 322. Het woord „gesloten" kan uit het commando wegvallen, om dezelfde reden als sub 321 vermeld.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 357