344 keurigheid bij de meting, welke in verhouding met de afstanden toe neemt, voor afstanden van 1000, 2000, 3000 M. enz. resp. 0.1 °/0, 0.2 °/0, 0.3 °/o enz. Yoor vestinggebruik enz. wordt deze afstandmeter op een onderstel van gewijzigden vorm gebezigd. De Infanterie-afstandnieter van Barr Stroud heeft een buislengte van 0.61 M. en laat, ten gevolge van de kleinere basis, niet zoo groote nauwkeurigheid bij de afstandmeting toe. De onnauwkeurigheid bedraagt bij dit instrument voor 1000, 2000, 3000 M. enz. resp. ongeveer 1 °/0, 2 °lo, 3 °/o enz- Het instrument wordt in een foedraal aan den schouder hangende gedragen en kan zonder statief gebruikt worden. Evenwel verdient het geven van eenigerlei steun, bv. door in liggende houding het instrument op de op den grond steunende onderarmen te doen rusten, aanbeveling. De tijdduur eener meting bedraagt 812 seconden. Bij den Zeiss-afstandmeter, welke in uiterlijken vorm veel op die van Barr Stroud gelijkt, geschiedt de meting van de parellax door stereos copisch zien. Door de beide oculairen kijkende, doet zich een in het inwendige van den stereotelemeteraangebrachte perspectieve afstandschaal aan het oog voor als in de ruimte zwevende. De deelstreep welke plaatselijk met het doel samenvalt geeft den gezochten afstand aan. Andere modellen hebben in plaats van een afstandschaal een micro- metrisch verplaatsbare merkstreep, welke men met het doel kan doen samenvallen. De afstand wordt alsdan op een zich aan den micrometer trommel bevindende indexstreep afgelezen. De Zeiss-aftandmeters voor oorlogsgebruik worden tegenwoordig in 2 modellen vervaardigd: le. De stcmdtelemetervoor gebruik bij vesting-en veldartillerie met een basislengte van 1.44 M., geeft een 23-voudige vergrooting. De graad van nauwkeurigheid van dit instrument blijkt uit het onderstaande afstand in M: 750 1000 2000 3000 4000 5000 10000 fout in °/0: 0.3 0.4 0.9 1.3 1.75 2.25 4.4 2e. De infanterie-tulemeterheeft een basislengte van 0.51 M. en geeft een S-voudige vergrooting. Hoewel ondersteuning van het instrument aanbeveling verdient is deze niet bepaald noodig. De nauwkeurigheid blijkt uit het ondervolgende afstand in M: 500 1000 2000 3000 fout in °/o1.8 3.5 7 10 De vervoerwijze is dezelfde als die der Barr Stroud infanterie-afstand meter. De Zeiss-af'standmeters vereischen de geschiktheid om stereoscopisch waar te nemen, welke niet ieder in dezelfde mate bezit.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 360