BOEKBEOORDEELING. Emigratie van Java's overbevolking en kolonisatie der Buitenbezittingendoor H. C. Kerlehamp. Amersfoort, Firma A. H. van Cleeff 1904. In deze ons ter aankondiging gezonden brochure vinden wij een zake lijke en volledige uitwerking van het vraagstuk, Java door emigratie te •ontlasten van de overbevolking en deze dienstbaar te maken aan de ont wikkeling der Buitenbezittingen. Na een kort betoog voor de noodzakelijkheid der emigratie van Javanen en een uiteenzetting waarom alleen door krachtigen steun en' deugdelijke regeling van Regeeringswege de kolonisatie der Buitenbezittingen met de zich daartoe van nature zeer weinig eigenendè Javanen tot het beoogde tweeledig doel kan leiden, komt de Heer Kerkkamp tot de ontwikkeling van een radicaal emigratieplan en voegt daaraan ten slotte toe, een voorloo- pig reglement op het beheer der Javaansche landbouwkoloniën in de Bui tenbezittingen, een kostenberekening en andere tot de uitwerking van het plan behoorende gegevens. "Wij willen bij de aankondiging van dezen arbeid, welke eigenlijk buiten het kader van een militair tijdschrift valt, niet in bijzonderheden afdalen, maar slechts in het kort onze voornaamste bedenkingen tegen het daarin ontwikkelde kolonisatieplan aangeven. In de eerste plaats achten wij het veel te groot in verhouding tot de voor de uitvoering ten dienste staande middelen. Daargelaten nog de enorme kosten waarover nader wordt o.i. de eigenlijke uitvoering te licht geteld, voor zooveel deze betreft de jaarlijksche overbrenging van 300.000 Javanen en 120.000 stuks vee en de beschikbaarstelling van het jaarlijksch voor de landbouwkoloniën benoodigde ambtenaarspersoneel, in het bijzonder de 600 inl. onderwijzers, ook al wordt daarbij op eenige jaren van voorbereiding gerekend. De oplossing, om, tegen afstand van de "West-Indische koloniën, van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika de benoodigde millioenen te leenen, lacht ons weinig toe, omdat, bij de daaruit begrijpelijkerwijze voort-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 362