349 Stad en voorsteden van Batavia en Meester-Cornelis, welke nadat de kaart reeds was afgedrukt daarop nog werd aangebracht. De snelheid waarmede de eerste uitgave van deze kaart haar weg vond tot het algemeen particulier gebruik, zoodat de geheele oplaag daarin bin nen korten tijd was opgenomen, bewijst wel dat zij ten volle aan haar bestemming heeft beantwoord. Bij den herdruk is de prijs van f 3 op 1 teruggebracht. Deze prijsvermindering en ook de uiterst lage prijs waarvoor de Overzichtskaart van Java en Madoera verkrijgbaar is steld, nl. f 8, achten wij een zeer gelukkigen maatregel, waardoor ver wacht mag worden, dat deze arbeid ook buiten het Leger in ruimen kring nut zal afwerpen. Eed.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 365