353 voudige methode, volgens welke de fouten in een driehoeksnet met twee centrale punten kunnen worden vereffend III. Wat verstaat men onder secundaire driehoeksmeting? Wat valt omtrent de hierij uit te voeren meting op te merken, ook wat betreft de keuze der methoden volgens welke de uitkomsten dezer metingen zullen worden toegepast? arbeidtijd 2*/2 uur). Trigonometrische hoogte-berekeningen en Waterpassen. I. Hoe bepaalt men den coëfficiënt der straalbuiging II. Wat verstaat men onder en waardoor ontstaat straalbuiging? Welk verschijnsel staat hiermede in zeer nauw verband en hoe wordt de invloed dier straalbuiging bij het trigonometrisch hoogtemeten geëli mineerd? III. Wat verstaat men onder eöit aaneengeschakelde waterpassing, wanneer past men haar toe en hoe wordt zij uitgevoerd? arbeidtijd 2 uur.) Maleisch. I. Een met Arabisch-Maleische karakters geschreven Maleisch stukje in het Nederlandsch te vertalen. II. Een Maleischen brief te schrijven aan een inlandsch hoofd. BERICHT. Op ons verzoek deden de uitgevers de door den kap.-adj. J. M. Baretta voor dit tijdschrift samengestelde Oorlogskaart van Mantsjoerije, schaal 1:200.000 (Plaat IX) tusschentijös aan de inteekenaren toekomen, waar door wij hopen dat onzen lezers het overzicht van de thans op dit oor- logstooneel afgespeelde gewichtige gebeurtenissen gemakkelijk zal worden gemaakt. Bed.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 369