367 aenoeg gevoerd door gegradueerde militairen, en de vraag is ge wettigd of men op het plichtbesef van deze personen evengoed rekenen kan als op dat der officieien. Lezer, is er nog meer noodig om bij U de overtuiging te ves tigen, dat het niet aangaat den kwartiermeester voor zijn beheei over 'aan hem toevertrouwde voorraden te velde als een „comp tabel" landsdienaar aan te merken, en wel op grond daarvan, dat dit materieel niet is opgeslagen in een localiteit, die als een landsmagaziju of bewaarplaats is te beschouwen, in den zin die aan deze uitdrukkingen behoort te worden toegekend overeen komstig artikel 62 der Indische Comptabiliteitswet? Moeten nog meer bewijzen worden geleverd, om U te doen inzien, dat- het toekennen van die beteekenis aan de loodsen, „kollongs", prau wen enz.waarin op expeditie de 'medegevoerde levensmid delen worden opgeschuurd, een toestand in het leven heeft ge roepen, die elk welmeenend intendant met hoofdschudden moet aanzien. De wetgever kan deze opvatting nimmer hebben gehad. Maarer moet toch controle worden uitgeoefend, zult ge zeggen. Ongetwijfeld, en de omstandigheden geven het zelf aanT die ^controle behoort zelfs scherp te zijn en doeltreffendwil men voorkomen, dat er in het Indische leger toestanden worden ge boren, welke min of meer een „Russischen" tint zouden krijgen. Op het oogenblik is voor die controle in hoogste instantie aangewezen de Algemeene Rekenkamer. Men vergete echter niet dat die bevoegdheid tot controleeren, en dus tot het vragen van'rekenschap voor ontdekte fouten, voortspruit, niet uit het bepaalde in de Ye Afdeeling van het 2e Hoofdstuk der Indische Comptabiliteitswet, maar slechts uit het voorschrift, vervat in artikel 113 der korpsinstructie. In dit door den Gouverneur- Generaal van Ned.-Indië vastgesteld reglement zetelt dus de be voegdheid der Algemeene Rekenkamer om rekening en verant woording van den betrokken kwartiermeester te vorderen zoo wel te velde als in tijd van vredein alle omstandigheden. Een verhouding tot dat College als van een comptabelen landsdie naar, welke betrekking slechts steun kan vinden, gegrond kan zijn'op eenig in de Indische Comptabiliteitswet gesteld crite-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 383