371 de verstrekkingen die uit hunnen voorraad geschieden en zoo goed mogelijk te waken tegen bederf en ontvreemding. Die verstrekkingen worden geregeld door de betrokken kwartier meesters van de korpsen of de commandeerende officieren van die troepen waarbij geen kwartiermeester aanwezig is. Als be ginsel moet worden aangenomen, dat alleen door deze personen verstrekkingen zullen mogen worden gelast, slechts in buiten gewone gevallen mag de beheerder op eigen gezag handelen. Een strenge scheiding van de functiën van bewaarder en be schikker wordt ten zeerste aanbevolen, ten einde eene goede controle mogelijk te maken en geknoei te voorkomen. Tegen dit laatste vooral is niet afdoende te waken, indien de levens middelen ook van aannemers worden ontvangen. Wanneer dan de betrekking van beheerder en ordonnateur van den voorraad in één hand vereenigd zijn, ligt het voor de hand, dat er van eenig daadwerkelijk toezicht geen sprake kan zijn. Gelijk bekend is, berust in onze Indische oorlogen de approvian deering der troepen in hoofdzaak op eene toepassing van het zoo genaamde magazijnstelsel. Tot nog toe fungeerden gewoonlijk de kwartiermeesters van de korpsen bijna altijd tevens als magazijn meesters; 191 der „Handleiding" zegt het duidelijk, dat hun het beheer der aan hun korpsen medegegeven voorraden kan worden opgedragen. Deze methode achten wij vicieus. Wordt aan een of ander ageerend korps de kwartiermeester als verplegingsofficier toegevoegd, dan verdient het aanbeveling hem niet tevens met het beheer der medegegeven vivres te belasten. Hij behoort wel daarover te beschikken en toezicht uit te oefenen, zoomede des- vereischt de maatregelen te gelasten voor de aanvulling van den voorraad. Yoor het beheer zij een ander persoon aansprakelijk beheerder en beschikker zijn verantwoordelijk en zenden op dooi den laatstgenoemde aan te geven tijdstippen aan den Chef-inten dant bij de expeditionnaire troepen hun bewijsstukken in, welke- zoo spoedig mogelijk moeten worden nagezien en aan het Departe ment van Oorlog doorgezonden. Zoowel door den verplegings officier als door den magazijnmeester worde bij zijn stukken overgelegd een journaal, dat volgens bepaalde voorschriften zon der open vakken en doorhalingen enz. dagelijks behoort te worden bijgehouden, en behoudens tegenbewijs geloof moet ver- Dl. I, 1905. 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 387