- 378 Voor jachtcommando's zijn in de eerste plaats aangewezen de flinksten onder de in Indië geborenen. Zij zouden ook in den oorlog van veel nut kunnen zijn voor het doen van verken ningen en het uitvoeren van gevaarlijke opdrachten. Yan de met succes bekroonde handelingen der Russische jachtcommando's kan men herhaaldelijk lezen in de „Aanteekeningen betrekkelijk den Russisch-Japanschen Oorlog door R. L. Scholten (Militaire Spectator".) De meerdaagsche oefeningen zijn zeer nuttig voor het opdoen van terreinkennis en het zich leeren bewegen in het zware berg- terrein, maar zij moeten niet tevens dienen om den troep te „trainen" in lichamelijke ontberingen. Men bereikt hiermede het tegenovergestelde van wat men wenschtmen hardt de mannen niet, maar verbruikt hun krachten vóórdat het noodig is. „Wer noch nie gehungert hat ertragt den Hunger am besten"; seinen Körper schonenist clie beste Abhartung desselben". 1) Men verge van de menschen de uiterste inspanning gedurende den marsch, maar zorge voor een stevig maal bij aankomst en vóór vertrek, en voor eene goede slaapgelegenheid. Men leere den manschappen hun eigen pot te koken op een rustdag of in het garnizoen, als ze niet uitgeput zijn van ver moeienis. Ook de Europeanen leeren dan, spelenderwijze, in hunne pannetjes de rijst klaarmaken en vleesch of visch braden, of met elkaar wat soep van kippen of Australisch vleesch bereiden. Dat elk soldaat zijn brood kan bakken is overbodig. Indien eene afdeeling meel en zout of suiker medevoert, maken de man schappen zich pap of pannekoeken, zooals de Boeren deden, die, met een stukje gedroogd vleesch, daarvan maanden lang leefden. Omtrent het voorzien in eigen voeding en het verhoogen der beweeglijkheid leest men in een der Fransche militaire periodie ken, behandelende de verrichtingen van Bugeaud en La Mori- 1) Het is treurig, dat zooveel jonge soldaten gedurende maanden in het hospitaal moeten worden verpleegd met vrouwenziekte. Wel is zulk een begin geschikt om hen onverschillig te maken en aan den drank te helpenHet grootste procent der vrouwen ziekten van recruten wordt opgedaan in de passantenhuizen tijdens de reis naar hun eerste garnizoen. Men dient meer afdoende maatregelen te nemen om zulks te voorkomen. Het is dwaasheid om den soldaat lastig te vallen met theorietjes over venerie en drank misbruik, terwijl zulke toestanden bestendigd blijven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 394