-380 krachten leiden. Surmenage op het gebied van sport leidt tot slijtage van het lichaam: in Indië heel wat vlugger.nog dan in een Europeesch klimaat. In het vredesgarnizoen dient men hier mede rekening te houden, hetgeen niet altijd geschiedt. Er be stond (bestaat) bv. eene bepaling, dat de soldaten het football- en cricketspel slechts mogen beoefenen in hun vrijen tijd. Tegenwoordig zitten de militairen bijna eiken dag den gehee- len morgen in het terrein, hetgeen noodig is om aanvoerders en soldaten volkomen vertrouwd te maken met het Indische landschap: zij moeten voelen „ruiken" zou een Afdeelings- commandant zeggen waar de positie van den vijand en waar voor hen zelf de geschiktste opstelling is. Maar indien zij al dus laat en vermoeid thuiskomen, daarna hunne goederen en wapens moeten schoonmaken en velen nog voor wacht of cor vee gecommandeerd worden, dan hebben slechts weinigen den moed om 's middags weer achter een voetbal aan te jagen. Deze spelen vergunne men dus den liefhebbers op enkele dagen van binnendienst, tijdens de diensturen. Men moet de spelers geregeld waarschuwen, „rusttijd" te nemen en op een bepaald uur te eindigen. Bij veelvuldig gebruik moeten voet- en cricketballen herhaal delijk verwisseld worden. De vrij hooge kosten moeten, zonder aarzeling, door de cantines worden gedragen. Waarom hechten de meeste dezer instellingen toch zoo angstvallig aan hun groot voordeelig saldo? Toch niet voor het goed figuur op eene inspectie Laat men bepalen, dat zij ieder jaar eene grootere som afdragen aan de dagverblijven, opdat deze zich wat ruimer kunnen be wegen en de compagniescommandanten wat geld beschikbaar krijgen, bv. voor het uitloven van premiën bij de sportspelen, schermen, gymnastiek, handig en flink optreden in het terrein enz. De draagwijze van wapening en leergoed onzer soldaten is nog niet de ideale. De voortasschen zijn hinderlijk bij het lig gende vuren; bij complete bepakking is het nemen van hou ders uit de achtertasch door den man, zonder hulp, bijna on doenlijk. De patronenvoorraad kan in den strijd tegen den B.V. zeker niet verminderd worden. De infanteristen van de meeste legers voeren 120, van sommigen 140 patronen mede. Tegen-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 396