DE ONDERVINDING DER ENGELS! IIEN OP IIET GEBIED VAN KLEEDING EN UITRUSTING IN DEN ZUID AFRIIiAANSCHEN OORLOG. Onder dezen titel verscheen in het 3e der „Vierteljahrshefte für Truppenführung und Heereskunde" van 1904 een belang wekkend opstel van den Duitschen stafkapitein v. Haeften, waarvan wij in het ondervolgende enkele hoofdpunten willen ontleenen en deze aan de ondervinding, ten onzent opgedaan, toetsen. Het in dat opstel voorkomende omtrent de belasting van rijdier en ruiter laat ik gaarne ter bespreking over aan een op dit punt meer bevoegd beoordeelaar. Iteeds ia den eersten oorlog met de Boeren18S1 waren de blauwe en roode kleur der Engelscbe uniformen in de open terreinen en bij de meestal heldere lucht van Zuid-Afrika zeer onpractisch gebleken. In den zomer van 1899, toen er niet meer aan te twijfelen viel of de oorlog zou uitbreken, werden dan ook in allerijl en zonder kosten te sjja- ren maatregelen getroffen om de troepen welke voor Zuid-Afrika bestemd waren van eene nieuwe khakikleurige veldkleeding te voorzien. Over 't algemeen zijn de khakikleuren niet zoo bijzonder echt, d.i. ze verkleuren gemakkelijk door de inwerking van zon licht, regen, zweet en niet het minst door het herhaald reini gen met zeep. In het verdere verloop van den oorlog vertoonden de uniformen dan ook allerlei schakeeringen van bruin met rooden weerschijn tot grijsgroen. „Aber alle diese Farben waren in dem südafrikanischen Landschaftsbild noch mehr oder minder neutral." Schrijver betwijfelt of voor Europa, waar het groen in het landschap meestal den boventoon voert en de lucht veelal niet zoo helder is als die van Zuid-Afrika, de khakikleur van den tegenwoordigen Engelschen service-dress een mengkleur van geel, grijs en bruin wel de meest verkieselijke is. Volgens bericht van een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 400