387 pelijk, dat de keuze recht moeielijk wordt, en dat men daar het niet mogelijk is den soldaat naar de omstandigheden van uniform te doen verwisselen zijn toevlucht nemen moet tot een kleur die in de meeste gevallen het minst zichtbaar is, eene kleur die bij geen enkele terreinschakeering al te scherp afsteekt, schoon zij ook bij geen enkele geheel past, een soort van gemiddelde derhalve. In al die noordelijke landen heeft men zich dan ook verklaard voor een doffe grijze kleur, donkerkleurig khaki en donker muisvaal (Engeland), olijfgroen 1) (Yereenigde Staten), grijsgrauw (Frankrijk), ijzergrauw (Italië), grauw, grauwbruin of granietkleur (Zwitserland), grijsgroen (Denemarken), grauwe man tels, grauwgroene uniformen (Duitschland). In Indië is in de meeste terreinen groen de overheerschende kleur. Dorre vlakten zijn zeldzaam, vooral in de lager gelegen streken. Alleen in den drogen tijd neemt het terrein hier en daar een meer geelbruine tint aan. Vermoedelijk zal dan ook het resultaat van de proeven, welke naar aanleiding van het vraagstuk der voor ons meest gewenschte uniformkleur zullen worden genomen, er toe voeren de keuze te vestigen op een meer of minder donker getinte bruingroene kleur, omdat a priori mag worden aangenomen, dat een dergelijke kleur bij geen enkel terrein scherp zal afsteken. Het Medansche vrijwilligerskorps is ons leger op dien weg reeds voorgegaan met een weefsel, met kettingdraden van on gebleekt vlas en met katoenen inslag, waarvan de eene draad groen en de andere donkerbruin is en dat nieuw een aange- namen indruk maakt 2). Voor de tropen geldt nog een belangrijke factor, welke voor noordelijker klimaten van minder belang is, nl. de warmte absorptie der verschillende kleuren. In het diffuse licht zijn die verschillen nauwelijks waarneembaar, bij directe bestraling worden ze echter vrij aanzienlijk. Om mijzelf een denkbeeld te vormen van die verschillen, wik- 1) Olijfgroen is een donkergrijze kleur met zeer flauwen groepen weerschijn. 2) Na een paar maal wasschen met zeep bleek het groen door te loopen, d. i. de witgrijze draden werden eveneens groen geverfd, het bruin verbleekte of werd gemas keerd, en 't weefsel kreeg daardoor een in-leelijke grasgroene tint. Door het gebruik van beter geverfde garens is dit euvel te vermijden. Dl. I, 1905. 28

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 403