396 De laatstvermelde on der vinding deed ook het Medansche vrij willigerskorps op. De aangeschafte vilthoeden (f 4.50 per stuk) verkleurden sterk, terwijl de rand, van wat stijver vilt dan de bol, bij wat langdurigen regen en bij marschen door 't bosch spoedig losliet. Men dacht er dan ook reeds ernstig over de vilten hoeden te vervangen door de bruine bamboehoeden (mo del Boerenhoed), welke bij den laatsten grooten tocht van over ste van Daalen door de Gajoe- en Alaslanden bij de aan dien tocht deelnemende troepen in beproeving waren en thans ook in het Bandjermasinsche door de ageerende troepen worden gedragen. Deze hoeden bestaan uit een dubbele laag bamboe vlechtwerk, dat door behandeling met gambir en kaliumbichrornaat bruin geverfd is. De beide lagen worden met eene lijmstof op elkan der bevestigd, waardoor de hoed meerdere stevigheid verkrijgt en den eenmaal gegeven vorm beter behoudt. Om het hoofd beter te beschermen tegen de zonnestralen is in den bol een voeringkapje aangebracht van lichte katoenstof. Door een druk knoop kan een der randen in opgeslagen stand worden gehou den. Desgewenscht kan men den hoed achterste voren dragen. Het gewicht van dit hoofddeksel bedraagt gemiddeld 150 Gr. Vilten hoeden, zooals die door de firma Savelkoul wer den aangeboden, wogen 195 De lichtste vilthoed is die der Vereenigde Staten, ge wicht 142 Onze helmhoed zonder garnituur en sluitdop weegt. 240 met garnituur en sluitdop320 gedurende den slaap op het hoofd worden gehouden. Het vilt was duur zaam, zoodat het slechts zelden scheurde. De vilthoed heeft bovendien het voordeel, dat een veldmuts overbodig wordt. Beter dan de hooge, zware Engelsche kurkhelmen voldeden de Bortfeldt hoeden van de Duitsche expeditionnaire troepen. Deze zijn lager en lichter, hebben een neutraal gekleurd overtrek en een nekscherm, dat omhoog kan worden geslagen. Onder dien hoed kan nog een muts van lichte stof worden gedragen, welke nek, ooren en hals beschut. Slappe vilthoeden laten het regenwater door, beschermen het hoofd niet tegen slagen en stooten, terwijl ze er reeds na korten tijd zeer onooglijk gaan uitzien.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 412