397 De Duitsche helmhoed compleet haalt met overtrek. 360 Gr. 390 De Engelsche helmhoed zonder garnituur heeft een gewicht van met garnituur in groote tenue 318 420 440 Hieruit moge blijken, dat onze helmhoed, zooals die te velde gemeenlijk wordt gedragen, in zijn soort zeker niet zwaar is. Zonder de deugdelijkheid ernstig te schaden kan ze niet veel lichter gemaakt worden. Helmhoeden van bamboevlechtwerk uit de fabriek te Tange rang wogen zonder overtrek ook nog 170 gram en stonden in duurzaamheid ver achter bij den model helmhoed Bijdewiel- rijderafdeeling zijn dergelijke met serge overtrokken bamboe helmhoeden in beproeving geweest Aldus ingericht waren deze hoeden slechts weinig lichter dan de modelhoeden, en dan nog was die gewichtsbesparing verkregen door bij de vervaardi ging allerlei licht, maar tevens minderwaardig materiaal te ge bruiken. Het grootste bezwaar tegen de invoering der bamboehoeden (model Boerenhoed) zal wel zijn de prijs, die op zich zelf zeer laag f 1.45 en misschien bij grootere bestellingen nog wat minder door den korten duur (aangenomen mag worden dat ze niet veel langer dan 6 maanden mee zullen kunnen) toch nog hoog wordt in vergelijking met den prijs onzer helmhoeden, wel ker draagtijd op drie jaar is gesteld. Herstellingen aan de bam boehoeden zullen moeten beperkt blijven tot uiterst oppervlak kige, aangezien het bamboevlechtwerk, als 't eenmaal scheurt, niet te herstellen is. Het zal dan ook zeer moeielijk zijn voor onzen tegenwoordi- gen helmhoed iets dat werkelijk beter en niet duurder is in de plaats te krijgen. Volgens mijn meening is onze Indische helm hoed nog zoo slecht niet. Zooals bekend, bestaat hij uit twee lagen van dun kurkplaat, onderling en met de voering en het sergen overtrek samengekleefd door rubber. De dunne rubber lagen maken den helmhoed niet alleen ondoordringbaar vooi water, doch tegelijkertijd voor lucht. Dit laatste bezwaar wordt geheel opgeheven door de zeer practische ventilatie-inrichting,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 413