398 - waardoor temperatuurverschillen van de lucht in den hoed boven het hoofd en de buitenlucht dadelijk worden vereffend, terwijl tevens door die ventilatie doorloopend de met waterdamp ver zadigde lucht in den hoed vervangen wordt door niet zoo met waterdamp verzadigde buitenlucht. Daardoor wordt de verdam ping van het zweet bevorderd en die overtollige warmte aan 'het hoofd onttrokken. Bovendien is kurk een zeer slechte warm tegeleider, waardoor dan ook de invloed van de donkere kleur van het overtrek grootendeels, zoo niet geheel, geneutraliseerd wordt en het hoofd voldoende, en beter dan met eenig ander hoofddeksel, zelfs den bamboehoed, tegen de inwerking der zon- nebestraling beschut wordt. De helmhoed zonder sluitdop en ontdaan van de versierselen, zooals ze te velde wordt gedragen, ziet er onooglijk uit en geeft den troep al dadelijk een eigenaardig cachet van verwaarloozing, daargelaten nog dat het eenvoudig weglaten van den sluitdop bij zonneschijn en regen dikwijls voor den drager minder aan genaam is. De helmhoed, zooals die te velde wordt gedragen, zou dan ook de grondvorm moeten zijn, waarvan wordt uitgegaan. De versier selen, er in het garnizoen op aan te brengen, moeten zoo beves tigd worden, dat de hoed er zonder deze niet te ontredderd uit ziet. Een metalen sluitdop zou in het garnizoen de met laken be- kleeden sluitdop kunnen vervangen, en zon en leeuwenkoppen zouden moeten worden aangebracht door middel van stiften, passend in huisjes die onder den band verborgen zijn. De kleine leeuwenkoppen konden de aanhechtingspunten dragen van den stormband tot versiering, die daartoe aan de uiteinden voorzien moest zijn van kleine ringetjes Exercitie- en marschtenue kon den steeds zijn: helmhoed zonder garnituur, wandeltenue: met garnituur, groote tenue: met piek. De kleeding welke voor het koudere jaargetijde verstrekt werd wordt met stilzwijgen voorbijgegaan, omdat deze voor ons niet van belang is. Het ondergoed bestond uit katoenen onderbroek, zeer dikke wollen sok ken, een wollen tot over den buik reikenden borstrok (Unterjacke) met half lange mouwen, een blauw flanellen hemd en een breeden flanellen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 414