GYMNASTIEK EN SCHERMEN IN HET LEGER. Vervolg van Us. 337.) Ad He. Na zijn africhting komt de man zeer spoedig in de conditie, waarbij de gewone dagelijksche dienst voorziet in de natuurlijke behoefte van het lichaam aan gymnastiek. Die con ditie is verkregen door gymnastische oefeningen, die in den ge wonen dienst ook wel steeds min of meer ongemerkt worden verricht, maar niet altijd op een wijze als vereischt wordt voor de meest deugdelijke instandhouding van de lichaamsontwikkeling. Daarom blijft ook gedurende deze periode eene zuivere beoefening van gymnastiek onontbeerlijk, maar nu in een anderen vorm. Nu komt het er op aan den beschikbaren tijd oordeelkundig te benutten. Die tijd is niet ruim en men zal hier dus moeten over gaan tot de beoefening van samengestelde bewegingen, die meer het geheele lichaam te gelijk in stede van alleen enkele onder- deelen in werking brengen. De man heeft dagelijks zijne diensten te verrichten; deze zijn niet alle even vermoeiend en vorderen den eenen dag meer inspanning dan den anderen. Gymnastiek-onderwijs, hoe oordeel kundig ook ingericht, blijft steeds inspannend. Op de vaststelling van dagen en uren voor dit onderwijs zijn dus van invloed de andere op dien dag te verrichten diensten, alsmede hunne ver deeling, d.w.z. welke vóór en welke na het uur van gymnas tiek vallen. Wordt hiermede geen rekening gehouden, dan is van het onderwijs weinig heil te verwachten. In vermoeiden toestand het onderwijs aan te vangen is het meest geschikte middel er alle waarde aan te ontnemengrootendeels is dit ook het geval als na het onderwijs nog inspannende diensten te ver richten zijn. Wat leert ons nu de practijk? In maar al te veel gevallen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 417