27 „geoefend, geeft een van de grootste waarborgen voor den mili tair zelf. Subjectieve opvatting is onvermijdelijk bij discipline- „en de toepassing daarvan; maar ik beschouw het als een der „grootste waarborgen tegen misbruiken, dat diegene, die belast „is met het toepassen der discipline, zich, zoo hij zich schuldig „maakt aan lichtzinnigheid of willekeur, de grootste verwijten op „den hals kan halen, zoodat zelfs zijne geheele carrière gebroken „kan worden." M.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 41