405 ting van al te veel wildheid en onregelmatigheid tot een mini mum beperkenbovendien blijven er nog zoovele spelenen zeer aangename en nuttige over, die geheel ongevaarlijk zijn. Mij schijnt daarom die beenbreuk minder als oorzaak van het staken van de proef toe dan wel gebrek aan lust en opgewekt heid bij de militairen, wat onder de bestaande omstandigheden zeer verklaarbaar is. De meening van enkelen, dat de opwek king tot dergelijke spelen weinig of niets te maken heeft met goed gymnastisch onderricht, is zeer onjuist geblekenzij dach ten ruim te oogsten waar dun of slecht gezaaid was. Waar men met ernst deze richting wil inslaan, moet ook geheel gebroken worden met oude gewoonten en gebruiken, die tot heden werden gevolgd bij de viering van militaire feestdagen. Leveren bv. die zg. volkspelen niet een in- treurig, onmannelijk, dikwijls maar al te weerzinwekkend beeld op van pogingen om den militairen een aangenamen dag te bezorgen Stroophappen door gebaarde militairen, het grijpen naar een met zeep inge smeerd varken en dergelijke zijn den militair onwaardige spelen. En toch hoort men dan nog van het „goed geslaagd zijn" van dergelijke feestenOp hoe heel andere en waardiger wijze zou men zulke feesten kunnen inrichten zonder in de geringste mate afbreuk te doen aan hunne aantrekkelijkheidZoo heel veel moei te vereischt het inelkaarzetten van zulk een goed feest niet, alleen moet hiervoor de ernstige wil aanwezig zijn. Wat een verschil bv. van onze gewone volkspelen met de onderstaande, gehouden op Koninginnedag 1903 in de legerplaats van Zeist, waarvan het programma luidde Opening: Optocht van alle deelnemers aan de Nos. 1 12, ■omvattende 1 Tamboer-majoor (Fransch uniform) met tamboers. 2 Harmonie muziekvereeniging. 3 Gymnastiek- en schermvereeniging „Leonidas". 4 Gekostumeerdena de heks van de Amersfoortsche heide, b hurkennest, c averechts verkeerd. cl schuilen, e Chineezen, f terugkomst van een afdeeling Trans-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 421