406 vaalsche Boeren te paard na den strijd,, aangevoerd door een generaal. g August de domme, 5 deelnemers aan den kamp op den boegspriet; 6 id. aan het tonsteken; 7 id. aan het touwtrekken; 8 id. aan den bi vak-kook wedstrijd 9 id. aan het wedloopen met hindernissen (heggen,. ijzerdraadafsluitingen, slooten enz.); 10 id. aan den driebeenigen wedloop; 11 id. aan het zakloopen 12 id. aan het koekslaan; 's Avonds tombola zonder nieten voor onderofficieren en mu ziek (café-chantant). Hoe is hierbij iedereen in de gelegenheid gesteld om het zijne bij te dragen tot het welslagen van het feest; hoe vindt men hier allerlei aardigheden en nuttige zaken vereenigd; wat een heerlijk gezicht moet dit alles op een ruim veld opgeleverd heb ben! En tusschen dat alles de gymnastiek- en schermvereeni- ging, die zich op het terrein bezig hield met verschillende staaf- oefeningen, oefeningen aan rek, brug, springen, enz. Zou het onmogelijk zijn met dergelijke feesten in de toekomst onze militaire feestdagen op te luisteren? Neen, zij zijn in Indië zeer goed uitvoerbaar, en al blijkt in den beginne dat daarvoor veel moeite en opoffering noodig is, wij moeten dit er voor over hebben om een dag van werkelijk onvermengd genot en ont spanning te verschaffen aan hen, die van hun kant zoo weinig, vragen als belooning voor den maar al te dikwijls uiterst in- spannenden en ontberingvollen dienst 1). Aan al de bovengenoemde oorzaken laat zich ten slotte nog toevoegen de minder gelukkige inrichting der bestaande gym- 1) Onlangs vernam ik uit de dagbladen, dat er te Tjimahi door de officieren een twee daags sportfeest zal gegeven worden, waarop gelegenheid voor tennissen, paardrijden,, fietsen, schermen en gymnastiek. Het is het eerste sportfeest van dien aard op Java en blijkbaar is het programma zoodanig opgemaakt, dat ieder aan een of ander nummer zal kunnen mededoen. Dat is de gezonde grondslag waarop dergelijke feesten moeten ge baseerd zijn, niet om succes te vragen maar om dit af te dwingen. Jammer alleen is het een officiersfeest. Ik kan mij levendig voorstellen, hoe tijdens die vroolijke feestdagen menig minder militair de verzuchting zal slaken: „Waarom kunnen wij hier toch ook-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 422