407 nastiekzalen, waarvan echter eene nadere uiteenzetting verder op heter op haar plaats is. 7e alinea. „De helft der compagnie wordt over de verschillende „werktuigen in de gymnastiekzaal verdeeld en wis- „selt na 3/4 uur om met de andere helft. De helft „welke niet gymnastiseert wordt inmiddels door „den compagniescommandant op andere wijze geoe fend, echter zoodanig, dat de manschappen niet „vermoeid in de gymnastiekzaal komen." De redactie is hier schromelijk onduidelijk. De compagnie krijgt gymnastiek-onderrichtde eene helft moet aan de werk tuigen en de andere helft op andere wijze geoefend, enz. Waarom niet duidelijk aangegeven op welke wijze? Niets toch was eenvoudiger, aangezien gymnastiek-onderwijs alleen ban gegeven worden in den vorm van toesteloefeningen en vrije oefeningen, d.z. oefeningen in de beweging van armen, beenen, of romp, al of niet met staven, wapens enz., waaronder ook behooren de oefeningen bedoeld in de 9e alinea van dit Voor schrift. Die vrije oefeningen hebben den man helpen ontwikkelen en vormen, voor een deugdelijk onderhoud zijn zij daarom onmis baar en van veel meer belang dan de toesteloefeningen. Van deze laatste zal bij het militair onderwijs slechts een vrij be perkt gebruik kunnen worden gemaakt wegens de daarvoor benoodigde tamelijk kostbare installaties, in tegenstelling met ■de vrije oefeningen, die niets anders dan eenige open ruimte vragen en dus altijd en overal beoefend kunnen worden. Heel duidelijk schijnt dit echter den ontwerper van het Voorschrift niet geweest te zijn, althans in de 9e en 10e alinea vinden wij: „Aan recruten worden alleen gymnastische oefenin gen onderwezen, voorgeschreven in de ïtecrutenschool. Deze oefeningen worden ook met de geoefenaen op het exercitie- terrein herhaald." „niet zoo'n aportfeest hebben, in plaats van die ongelukkige en zoo weinig aantrekkelijk 5,gemaakte korps- en garnizoenswedstrijden; wat een verscheidenheid zou niet het pro- „gramma kunnen aanbieden, met zulk een groot garnizoen en eene zeldzaam mooie gele genheid tot zwemmen en roeien". Moge dit eenmaal werkelijkheid worden, dit is mijn hartgrondige wensch

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 423