409 kelijkt door de mogelijkheid om aan rek, brug en evenwichts- boom met tweeën te gelijk te werken, waardoor deze klas sen desnoods op de dubbele sterkte kunnen gebracht worden. Aan zulk een wijziging van alinea 7 is dan noodzakelijk verbon den de toevoeging van een nieuw hoofdstuk „Vrije oefeningen," waarin aangegeven de oefeningen die meer voor derecruten- opleiding geschikt zijn en die grootendeels bestaande uit samen stelling, enz. der enkelvoudige bewegingen welke meer ge schikt zijn voor de geoefende manschappen. De inrichting der gymnastiekzalen voorloopig overslaande, vin den wij in de 7e alinea van blz. 3: „De klassen mogen niet ster kei- zijn dan 12 man; de manschappen worden op één of twee gelederen geplaatst." In verband met het bovenstaande zou het eerste ge deelte hiervan beter luiden: „Alleen voor de werktuigen waar aan slechts één man tegelijk kan werken mogen de klassen niet sterker dan 12 man zijn. Het tweede gedeelte is een uiterst zonderlinge bepaling! Waar om het zitten op banken te verbieden? Het staan op twee ge lederen dient nergens voorde man komt min of meer vermoeid in de zaal of wordt dit door het werken waarom hem nu de gele genheid te ontnemen onder het wei ken van die vermoeidheid eenigermate te bekomen? De orde wordt er hoegenaamd niet door verstoord, terwijl de mans chappen, door steeds te kunnen zitten, beter uitrusten en daardoor met meer aandacht en opge wektheid de oefeningen zullen volgen. Een wijziging als boven bedoeld moet ook de onderste alinea op blz. 3 ondergaan, wat betreft het één voor één voorkomen Alvorens nu over te gaan tot de bespreking der gymnastiek-, zalen, wil ik nog de aandacht vestigen op het voorkomendein de alinea's 7—9 op blz. 4 betreffende de oefeningen op de hin- dernisbaan. Ongetwijfeld zijn deze gewichtig en zeer nuttig, m.i. zelfs in die mate, dat het regelmatig houden dezer oefeningen niet afhankelijk mag gesteld worden van wind en weer. De hin. dernisbanen zijn alle op open terreinen buiten de kampemen ten aangelegd, waardoor zij in den regentijd en bij slecht weer mor sig, glad, zoo niet onbruikbaar zijn. Om nu in zulke gevallen de oefeningen toch te kunnen houden, zij het ook in wat een voudiger vorm, zou ik de gymnastiekzalen zóó willen inrichten,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 425