TROEPENLEIDIXG. Uitwerking van de aan partij commandanten gegeven opdrach ten bij cle op 45 en 6 Juli 1904 in de residentie Semarang gehouden veldoefeningen. (Met Plaat I en 5 oleaten.) Het is voor ons, Indische officieren, zeker geen alledaagsch iets eene troepenmacht bijeen te zien als aan de in hoofde dezes .genoemde oefeningen deelnam. Bestaande uit het le, 5e, 6e, 8e, linkerhalf 15e en res. bat. (2 comp.), 2 eskadrons, 2 berg- batterijen en 1 veldbatterij, vormde zij een belangrijk deel van ■ons leger. In de gelegenheid geweest zijnde den gang van zaken bij beide partijen tamelijk wel te volgen, wilde ik na afloop mijne ge dachten daarover nog eens laten gaan, ten einde uit de gehouden ■oefeningen zooveel mogelijk nut te trekken. In de onderstelling, dat wellicht enkelen lust mochten gevoelen mij daarbij te volden, rijpte bij mij het plan aan die gedachten vasten vorm te geven. Hierbij meende ik mijn doel het best te kunnen bereiken door navolging van het goede voorbeeld, gegeven door den heer C. H. van Rietschoten, bij de bespreking eener brigadeoefening te Batavia gehouden (zie 11e en 12e afl. v/d vorigen jaarg. van dit tijdschr.), dus door uiteen te zetten, welke bevelen naar aan leiding van de verstrekte opdrachten gegeven hadden kunnen worden, en hoe verder de uitvoering had kunnen zijn. Hierbij :geef ik de oefening een zoodanig verloop als mij leerzaam toe schijnt. Veldoefening voor den 4en Juli 1904. (Zie kaart van Salatiga en Ambarawa met omstreken, schaal 150 000).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 42