416 fioor de grootere booten welke thans op de Holukken varen. Aangezien voor de bemanning toch gekookt moet worden, kan niet aangenomen wor den, dat het verschaffen van eenig meerder eten voor een lichaam als de Paketvaartmaatschappij een reden zou zijn om een voorstel der Re geering aangaande het aan boord laten der militairen van de hand te wijzen, te meer niet, omdat de Regeeriug bet feitelijk in de hand heeft alle militairen aan boord te doen blijven, nl. door te gelasten dat (uit zonderingen daargelaten) alleen met contractbooten militairen mogen worden vervoerd. Op de contractbooten toch blijven de militairen aan boord; bezwaren schijnt dit niet op te leveren. Waarom hen dan te doen ontschepen van de booten der niet-contractueele lijn? Afgescheiden toch van het financieele voordeel voor den lande (waar van desnoods een gedeelte kan afgedragen worden aan de Paketvaart maatschappij, indien deze financieele bezwaren maakt), veroorzaakt een dergelijke ontscheping vele nadeelen zoowel voor den man als voor den dienst in het algemeen. Yoor den man is het voordeeliger en aangenamer om aan boord te blijven, omdat hij in een vreemde plaats met zijn gezin aan de vivresindemniteit niet voldoende heeft, hij geen uitgaven en moeite be hoeft te doen om met zijn gezin en bagage van het schip naar de subsis- tentencompagnie te gaan, om dikwijls den volgenden dag weer te moeten terugkeeren met deze'fde onkosten; verder omdat hij dan een vrijen dag heeft, wat natuurlijk bij een subsistentencompagnie niet geheel't geval is, door meldingen bij compagnies- en plaatselijke commandant, uitbetaling van vivresindemniteit enz. Yoor den dienst in het algemeen zou het ook beter zijn, al was het alleen maar om de vele administratieve beslomme ringen welke die doortrekkenden opleveren en de bezwaren verbonden aan meerder toezicht zonder dat er bepaald kader voor aanwezig is. Nog meer zou een dergelijke bepaling in het belang van den man zijn, indien zij reeds onmiddellijk werd ingevoerd voor geëvacueerden. Het komt toch voor, dat een transport geëvacueerden (beri-beri lijders) die voor de geneeskundige commissie te Soerabaja moeten verschijnen van boord moeten strompelen of met karretjes vervoerd moeten worden naar het hospitaal, en dat soms voor een verblijf van nog geen dag op de reede. De ruimte in de chambree's, die nu uitgetrokken moet worden voor het verblijf dier doortrekkenden, kan worden benut voor legering van Amboineesche recruten die van Ambon of Menado komen, en hier door het kader der „vaste bezetting" zouden kunnen worden afgericht, wat al weer een bezuiniging zou opleveren, omdat hier in de toekomst toch Amboineezen zullen komen, ter vervanging van Europeanen, zoodat zij na africhting in dit garnizoen kunnen blijven. Makassar, 1 Februari 1905. X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 432