BONI. (Met Plaat XII.) Ondervolgend opstel is grootendeels niet anders dan eene ver zameling van gegevens die uit een militair oogpunt van belang, kunnen zijn, nu veler aandacht gevestigd is op het leenvor- stendom, welks naam hierboven is vermeld. Alhoewel niet alle in het opstel genoemde namen van plaatsen, bergen, rivieren, enz. daarop voorkomen 1), kunnen de volgende kaarten geraadpleegd worden: 1. Kaart van Zuid-West Celebes met uitzondering van het rijk Gowa, schaal 1200.000 in 6 bladen. 2. Kaart van Zuid-West Celebes uit de AtJas van Stemfoort en ten Siethoff, schaal 1500.000. 3. De kaart van Zuid-Celebes, voorkomende in het werk van P. B. van Staden ten Brink Zuid Celebes", schaal 1:500.000. 4. Kaart van Boni, schaal 1:100.000, vervaardigd door den ka pitein van den generalen staf F. G. Steek. Yoor hen die meer van de slechts kort behandelde onder werpen zouden willen weten volgt hieronder eene opsomming der geraadpleegde bronnen J. A. Bakkers. „Het Leen vorstendom Boni", opgenomen in het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, deel 15, 1865, le en 2e afl. M. T. H. Perelaer. De Bonische expeditiën in 1859 en 1860; 2 deelen. Memorie van gegevens betreffende Boni, door den kapitein van den generalen staf A. E. Piera. 1900 (Archief Vile afd. D.v.O.) P. B. van Staben ten Brink. Zuid Celebes; 1884. 1) Wij hopen in de gelegenheid te zijn bij een der volgende afleveringen een schets kaart van het in dit opstel behandelde gedeelte van Zuid-West Celebes te voegen. Red. Dl. I, 1905. 31

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 439