Algemeen denkbeeld. Bij het uitbreken van vijandelijkheden tusschen eene Noord en eene Zuidpartij is een detachement Noordelijke troepen plot seling in het noorden van de residentie Semarang gevallen en rukt het over de hoofdplaats met snelle marschen in zuidelijke richk j langs den grooten weg op. De verraste Zuidpartij verzamelt inderhaast de in de afdeeling verspreid liggende troepen te Salatiga en te Magelang. 29 Onderstelling Noordpartij. Volgens ingekomen spionnenberichten zijn in den namiddag van den 3en Juli achtereenvolgens troepen- afdeelingen van de verschillende wapens (waaronder hoogstens één batterij) te Salatiga aangekomen, terwijl denzolfden dag een betrekkelijk zwak, van Magelang komend infanteriedetachement te 11 u. Y. M. in op- in* i "\t i marsch op den grooten weg ter hoogte van Setjang Samenstelling der Noord- J 'Ij. Paa' noord van Magelang) is gezien. Bij aankomst van de Noordelijke troepen (omstreeks 6 u. N. M. van den 3en Juli) te Oengaran blijkt, dat alle voorraden, o m. aanzienlijke hoeveelheden levend vee, in de richting van Salatiga zijn weggevoerd. In den nacht van den 3en op en 4en Juli meldt eene in de richting van Magelang uitgezonden officiers patrouille, dat zij 1 K. M. ten noorden van Pring Soerat (Medono) door infanterieposten en patrouilles is teruggewezen, doch geen spoor van cavalerie heeft kunnen ontdekken en bij het aanbreken van den dag in het zware en onbekende terrein de verkenning zal voortzetten. De commandant der Noordelijke troepen, rekening houdende met de betrekkelijk geringe sterkte van zijn onderhebbend detachement, waarvan de samenstelling hierneven is aangegeven, besluit den vijand bij eene mogelijke poging tot vereeniging zijner gescheiden troepenafdeelingen voor te zijn, in den morgen van den 4en Juli het nader door hem aan te wijzen ge deelte der tegenpartij aan te tasten en te vernie tigen, om zich daarna met kans op succes tegen het andere gedeelte te kunnen wenden. (Verondersteld partij. Cdt. luit. kol. het 5e Bat. inf. ®e B l/2 door 8 roode sectie- vlaggen gemarkeerd bat. inf. (waarbij 1 of ficier en eenig kader.) 2 pelotons cav. 2 sectiën 3e Yeldbatt. Ie Bergbatterij, genees kundige afdeelingen en trein.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 43