426 djakka, Karala, Apala, Boeloe, A wo, Kawarrang, Tjalloe, Biroe,, Balakang, Malo'i, Madoerie en Soga. De vazalstaten die door kracht van wapenen zijn overwonnen zijnToro, Simi, Madjang, Palengorang, Bakka, Tanette, Panjili,. Paroto, Panto-Panto, Tjeko, Lerao-apa, Parriepaïng, Tjirowalie en Lompoé. "Vóór den val van Boni (1860) behoorden het grootste gedeelte van de tegenwoordige Assistent-residentie Oosterdistricten en- de eilanden Bonerate en Kalao (thans onder het ressort van den controleur van Saleijer) mede tot genoemd rijk. 3. Bodemgesteldheid. De binnenlanden zijn zeer bergachtig. De lagere streken strek ken zich tot op 5 paal van de kust uit, zijn hier en daar moerassig en begroeid met nipahbosschen. Langs de geheele kust vindt men koraal- en modderbanken. Van de geologische gesteldheid is niets bekend, nog nimmer had een deskundig onderzoek plaats. Het schijnt evenwel, dat kalk- en zandsteenformaties de overheerschende zijn. Volgens berichten van inlanders zijn goud- en ijzerertsen gevonden. De hoogste toppen verheffen zich niet hooger dan 800 M. De topografische kaarten van Zuid-Celebes op de schalen van. 1: 200.000 en 1: 50.000, vervaardigd naar gegevens van de civiele opname in het tijdvak 1864 tot 1867, geven van het bodem- relief een vrij betrouwbaar beeld. Er zijn twee hoofdruggen te onderscheiden, nl. een die van den Bawa Karaëng in noordelijke richting loopt en een die als zijtak van evengenoemde uitgaat bij den berg Ponré en, in oostelijke richting over de toppen Sawing en Tjinnong loopende,. in den heuvel Damara op het eiland Patiro eindigt en het vlakke land van Bonetanga (Midden-Boni of de kern van het land) ten zuiden begrenst. De hoofdketen is nabij de Bawa Karaëng het hoogst en neemt naar het noorden in hoogte af. Van zuid naar noord zijn in. deze keten de volgende toppen gelegen Pationgie, j beide 22£2 Kalamisoe, Tarapoeng, 2063 voet

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 442