428 van den Bawa Karaëng. Zij stroomt in algemeen noordelijke richting en valt tegenover Seengkang, 2 palen oost van het meer van Tempé, in de Tjinrana. De Walannaé is belangrijker dan de Tjinrana en wordt door de inlanders veelal als de hoofd rivier beschouwd. Na opname van eenige zijrivieren stroomt zij door de vlakte van Béengo en vormt de grens tusschen Boni en Lamoeroe. Daarna doorstroomt de rivier het aan Soppeng on- derhoorige Mario-ri-wawo en loopt verder door vlak land, doch steeds met sterken stroom, langs de westelijke grenzen van Boni en Wadjo. De Walannaé is van af Seengkang tot Atakka, zijnde een af stand van 30 palen, steeds bevaarbaar voor kleine prauwen (minimum waterdiepte in den drogen tijd M.) Indien de- waterstand niet op zijn laagst is, kunnen waarschijnlijk stoom- barkassen en sloepen der marine van Seengkang tot Pakan Salo varendit is ook bij lagen waterstand mogelijk op het vak SeengkangWagé. De hoogste waterstand van de Walannaé is van half December tot half AprilIn den westmoesson is zij onbevaarbaar, over stroomt de oevers en vormt dan een wilden stroomDe enkele- waadbare plaatsen zijn in dien tijd slechts met levensgevaar te pas- seeren, zoodat dan de communicatie tusschen beide oevers verbro ken is. De breedte der rivier wisselt af tusschen 70 en 150 M. De Tjinrana, die ontspringt op het Latibodjong-gebergte stroomt in zuidelijke richting langs de oostelijke oevers van de meren van Sidenreng en Tempé, loopt door eene volkrijke en goedbe- bouwde streek naar Tempé, neemt hier eene afwatering der me ren op, vormt tusschen Pampanoewa en Solo de grens tusschen Boni en Wadjo en stroomt bij Palima met 5 armen in zee. Zij is van Tempé tot Palima gemiddeld 100—150 M. breed. In den drogen tijd is zij bij Tempé doorwaadbaar, doch in den re gentijd voert zij belangrijke hoeveelheden water af, treedt dan buiten hare oevers en overstroomt de kampong Tempé. Bij niet te lagen waterstand is de rivier tot Pampanoewa bevaarbaar voor vaartuigen van 6 a 7 voet diepgang en tot Tempé voor sloe pen der marine. Yan de 5 armen waarmede de rivier in zee loopt zijn de Tjappié en de Attampatoe de belangrijkste. Eerstgenoemde ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 444