432 nagenoeg onbruikbaar. De streek waardoor het loopt is over het algemeen welvarend; verscheidene kampongs tellen meer dan 100 huizen. VIII. Van Balang Nipa naar Tjamba. Dit pad werd van 1860 tot '65 gebruikt als postweg, doch, wegens het herhaaldelijk ondervinden van oponthoud ten gevolge der bandjirende rivieren, daarna verlatenDe afstand bedraagt 35 paal. Volgens berichten moet het pad bruikbaar zijn voor infan terie, cavalerie, draagpaarden en licht beladen koelies. Bij Teko wordt de Walannaé overgetrokken, die diep is ingesneden en daar het karakter van een bergstroom vertoont. IX. Van Balang Nipa naar Takalala. De weg loopt door de vlakten van Patiempe en Béengo over zacht golvend, met alang-alang bedekt terrein naar Bakoengé; afstand 35 paal. Van Bakoengé loopt het pad verder dooi de vlakte van Béengo naar Djalloe en van hier over heuvelach tig terrein naar Malimpang aan den rechteroever der Walannaé. Na de rivier te zijn overgetrokken, moet aanvankelijk, geduren de 5 palen, over zeer heuvelachtig terrein worden gemarcheerd. X. Van Watan Lamoeroe naar Tjamba. Dit pad moet slechts bruikbaar zijn voor infanterie, cava lerie, draagpaarden en licht beladen koelies. Het loopt gedeel telijk over ons gebied en gedeeltelijk door Boni en Lamoeroe. Op ons gebied levert het door de steile hellingen zeer veel moeilijkheden op. Van Radja tot Watan Lamoeroe loopt het over zacht golvend en vlak terrein. De afstand bedraagt 38 paal. XI. Van Watan Lamoeroe naar Takalala. In de vlakte loopt het pad meestal door alang-alangvelden. Het overtrekken der verschillende rivieren die het pad snijden moet vele moeilijkheden opleveren, vooral van de Lamoeroe en de Mario, waarvan de oevers zeer steil zijn en de bodem be zaaid is met rotsblokken. De afstand bedraagt 13 paal. XII. Van Watan Lamoeroe naar Segeri. Dit pad, genaamd Lalang Gattarang (naar Gattarang in Ta- nette), loopt van Watan Lamoeroe tot Lampongé over vrij effen, gedeeltelijk bebouwd terrein; van Lampongé tot Malakka over zeer steile hellingen en langs groote rotsblokken. Van Malakka tot Gattarang is het terrein vrij vlak; vervol-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 448