30 Voor het uitwerken van tactische opdrachten beveelt G-rie- penkerl, in zijn werk: „Taktische Unterrichtsbriefe zur Vor- bereitung für das Kriegsakademie-Examen, taktische Uebungs- ritte, Kriegsspiel nnd Manöver", het volgende aan. Ie. Een aandachtig en herhaald doorlezen van de gegeven op dracht. Zoo eenvoudig zijn de meeste onderstellingen niet, dat men met eene vluchtige lezing zou kunnen volstaan. Dikwijls liggen er voetangels en klemmen in» den vorm van korte mede- deelingen, die op 't eerste gezicht van weinig belang lijken, doch bij eene aandachtige beschouwing van groote waarde blijken te zijn voor het te nemen besluit of de te geven bevelen. 2e. Eene zorgvuldige bestudeering van de kaart. 3e. Een juist indenken in den eigen toestand en dien bij de tegenpartij. 4e. Het doorlezen van de betreffende hoofdstukken in eene handleiding voor de tactiek, in het velddienstvoorschrift en de reglementen. 5e. Bij bewegingen het uitrekenen van den marschduur naar ge wichtige punten, bij stellingen het affneten van breedte en diepte. 6e. Het overwegen van de tegenmaatregelen van den vijand. 7e. Het nemen van een bepaald besluit. 8e. Het overwegen van de troepenindeeling. 9e. Het uitvaardigen van het bevel. Voor weiniggeoefenden is het zeker raadzaam aanvankelijk :zeer methodisch op de hier aangegeven wijze te werk te gaan, doch al spoedig zal men bemerken, dat het in de meeste ge vallen niet noodig is de raadgevingen prmtegewijze op te volgen. Door zich angstvallig aan de gegeven volgorde te houden, zou wordt, dat de binnenweg SalatigaBanjoe BiroeKa- loeraban, alsmede de binnenwegen, die van Pring Soerat naar Banjoe Biroe en Salatiga voeren, niet bestaan.) Toelichtingen. Het detachement staat te 6.45 V. M. met de infan- teriespits in den zuidrand van Karang Djati; het gros der cavalerie 3 K.M. zuidelijker. Op genoemd uur treedt de oorlogstoestand in. Enz.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 44