31 - zelfs in vele gevallen de gedachtengang minder goed vlotten en zou men niet leeren, snel een besluit te nemen. Dit toch wordt geboren door eene wisselwerking van verschillende factoren, waarvan nu eens aan deze dan weder aan gene in de eerste plaats de aandacht dient geschonken te worden. Gaan wij thans na, door welke overwegingen het marschbevel voor de Noordpartij tot stand komt. Het nemen van een besluit wordt den commandant der Noor delijke troepen in zooverre gemakkelijk gemaakt, dat hem reeds in de onderstelling als doel wordt gegeven„den vijand bij eene mogelijke poging tot vereeniging zijner gescheiden troepenafdee- lingen vóór te zijn." Hij staat evenwel voor de moeilijkheid uit te maken tegen welk gedeelte der tegenpartij hij zich het eerst zal wenden. Ten einde hieromtrent een besluit te kunnen ne men dient hij te overwegen: le welk gedeelte hij't eerst tegen over zich kan verwachten, 2e weik gedeelte het meest belang rijk is, 3e tegenover welk gedeelte het terrein het gunstigst is (terreinafschijdingen) om het door eene kleine afdeeling zóó lang op te houden tot met het andere deel is afgerekend. Nu verondersteld is, dat de binnenweg Salatiga Bajoe Biroe Kaloerahan, alsmede de binnenwegen die van Pring Soerat naar Banjoe Biroe en Salatiga voeren, niet bestaan, kan de vijand slechts gebruik maken van de groote wegen Pring SoeratAm- barawa—Bawen en Salatiga—Toentang—Bawen, om te trachten zijne gescheiden afdeelingen bij Bawen te vereenigen. Mocht hem dit niet gelukken, dan staan hem nog de spoorbaan Toentang Ambarawa en het rijpad Soemoeroep—AsmanLaranganKoe pang als dwarsverbindingen ten dienste. In de eerste plaats dient nu overwogen te worden of het mogelijk is den vijand bij Bawen vóór te zijn. De afstand Karang Djati—Bawen bedraagt 7 K.M. In aan merking' genomen, dat de troepen snelle marschen (zie algemeen denkbeeld) achter den rug hebben, mag op geen grootere marsch- snelheid dan 4^ K.M. per uur gerekend worden, ook al is de af stand niet groot ^vergelijk 60 Y.Y.) Te 645 Y.M. afmarchee- rende, kan Bawen dus te 820 V.M. door de infanteriespits be reikt worden. De afstand Salatiga—Bawen bedraagt 12.5 K.M. Nemen wij

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 45