451 zooals zij in 1900 door den kapitein A. E. Piera werd aange troffen. De stelling ontleent hare waarde aan de stormvrijheid welke- het voorliggend diepe ravijn verschaft, dat tevens eene omvatting der stelling onmogelijk maakt. Indien de verdediger zich op den zuidelijken oever a cheval op het paardenpad plaatst, heeft hij eene krachtige vuurwerking op den noordelijken oever. De beide heuveltjes A en B eigenen zich om met bentengs bekroond te wordenbovendien kan de verdediger borstweringen opwerpen aan den zuidelijken ravijnwand. De door de natuur gevormde dam over het diepe ravijn vormt eene bruikbare brug, waardoor de rivier zich een tunnel heeft geboord. De bovenkant van den dam, breed 2§ M., waarover het paardenpad voert, ligt naar schatting 15 M. boven den water spiegel der rivier. De wanden van het ravijn en de taluds van den dam zijn zeei steil en zwaar begroeidafdaling tot de snelstroomende riviei is levensgevaarlijk, beklimming van de ravijnwanden onmo- geiijk. Ook bovenstrooms van Paseempa blijft het ravijn zeer diep ingesneden. Toen de kapitein Piera de stelling bezocht, werd geen spoor ontdekt van kunstmatige versterking van het terrein. Ook latere berichten, zelfs tot December 1904, luiden, dat men met- van plan schijnt nieuwe bentings op te werpen en dat zelfs de bestaande versterking om Watamponé niet in orde ge bracht wordt. Alvorens van dit onderwerp af te stappen, nog een enkei wooid over de verpleging en aanvulling der strijdbenden. Voert de bevolking den strijd in de nabijheid harer woon plaatsen, dan heeft de verpleging der strijders natuuilijk weinig bezwaren. Zij vinden daar vanzelf huisvesting en ieder kan dan gemakkelijk in zijn onderhoud voorzien. Worden echter de strij ders opgeroepen om in meer verwijderde streken den vorst of de andere landgenooten, ook wel de bondgenooten in den strijd te steunen, dan moeten er bijzondere maatregelen voor hunne ver pleging en legering genomen worden, en het hangt dan van die maatregelen af, of de benden langer of korter bijeen kunnen blijven.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 467