453 Ned. Indië, alvorens hij optrekt, wel een gelukvoorspellenden dag zal trachten te vinden Om dien op te sporen, bedient men zich vooral van de zoogenaamde kotika's 1) of geschriften, ta bellen en figuren, waaruit men kan zien, welke tijdstippen al dan niet gunstig zijn voor de eene of andere onderneming. Eenige dagen vóór den strijd worden door beide partijen de rijkssieraden op het open veld, althans buiten hunne gewone bewaarplaats gebracht en dan met het bloed van een karbouw of ander offerdier besmeerd. Tot die rijkssieraden behooren in Boni vele vaandels. Het meest bekende vaandel, dat vaak genoemd wordt in de geschiedenis der door Boni gevoerde oorlogen, is de Samparadja. Het volksbegrip hecht zoo groote waarde aan de rijkssie raden, dat hij die ze in zijn bezit heeft als regeerend vorst wordt beschouwd. Bij opstanden tegen een vorst tracht men zich in de eerste plaats van deze voorwerpen meester te maken, en zoo dat gelukt, dan is hem feitelijk het gezag ontnomen. Bij gelegenheid van het besmeren met bloed der rijkssieraden heeft gewoonlijk een volksfeest plaats, waarbij de hoofden en prinsen dansende en met ontbloote kris in de hand den eed van trouw zweren (men noemt dit mangaroe). Wanneer nu het tijdstip daar is waarop de strijd een aanvang zal nemen, worden door den Poenggawa de plaatsen aangewezen, werwaarts de onderbevelhebbers zich met hunne benden moeten begeven, en tevens de punten die volgens zijne inzichten nood wendig moeten versterkt en bezet worden. Onderling oorlogvoerende, verkwisten zij echter meer tijd met elkander tandakkende uit te dagen en op een sarrenden toon toe te schreeuwen dan met het werkdadige van den oorlog. Ge vechten waarin zij ongeveer 20 dooden en gekwetsten tellen worden als enorme veldslagen in hunne geschiedboeken opge- teekend en daarin tevens de bij die gelegenheid verrichte helden feiten bezongen, die voor het meerendeel in rooven en brand stichten bestaan. Meermalen wordt een oorlog als geëindigd beschouwd, wanneer bij een der partijen een doode gevallen is. 1) Een interessant opstel over deze kotika's komt voor in het Tijdsclir. v. h. Bat. Gen. Deel XYIII bl. 1 vgg. van de hand van Dr. Matthes.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 469