32 ook hier eene marschsnelheid aan van 4.5 K.M. per uur, dan kan, te 6 Y.M. afmarcheerende, de infanterie te 845 V.M. te Bawen aankomen. De afstand Pring Soerat (Medono)—Bawen bedraagt 22 5 K.1I. Te 6 Y.M. afmarcheerende kan de infanterie te 11 Y.M. den driesprong Bawen bereiken. Nu heeft evenwel het detachement te Pring Soerat den vori- gen dag slechts een betrekkelijk geringen afstand afgelegd. Dit in verband met de overweging, dat de commandant der Zuidelijke troepen zeker wel zal trachten zijne gescheiden afdeelingen onge- geveer op hetzelfde uur te Bawen te doen aankomen, brengt den commandant der Noordelijke troepen tot het inzicht, dat het zeer wel mogelijk, zelfs hoogst waarschijnlijk is, dat het detachement van Pring Soerat een paar uur vroeger afmarcheert. Onder deze omstandigheden is het niet mogelijk uit te maken welk gedeelte der Zuidpartij hij het eerst tegenover zich kan verwachten. Daar het nu voor een goed bevel een eisch is, dat het zooveel mogelijk slechts rekening houdt met datgene, wat op het oogenblik der uitvaardiging met zekerheid te overzien is, besluit de commandant der Noordpartij zijn detachement voor- loopig slechts het beperkte doel te geven, den driesprong Bawen te bereiken. Thans dient de troepenindeeling overwogen te worden. Ten einde het tactisch verband zoo min mogelijk te verbre ken zou hier een geheel of wel het halve bataljon voor de voor hoede bestemd moeten worden. Een bataljon komt mij hier, in verband met de betrekkelijk geringe sterkte van het deta chement, te veel voor. Daar nu het halve bat. door vlaggen gemarkeerd is, en dus bezwaarlijk met den veiligheidsdienst belast kan worden, is de detachementscommandant wel genoodzaakt bij het aanwijzen van de voorhoede het tactisch verband te verbreken. Aan cavalerie beschikt de detachementscommandant slechts over 2 pelotons. Hoewel het voor hem van groot belang is tijdig berichten omtrent de tegenpartij te ontvangen, komt mij hier de cavalerie toch te zwak voor om haar, na aftrek van een ge deelte voor de rechtstreeksche beveiliging (zie 49 Y.V.), voor den ophelderingsdienst vooruit te schuiven. Hiervoor zou nog iets te zeggen zijn, indien men op redelijke gronden zou kunnen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 46