456 val op eene compagnie van de marine-landingsdivisie, welke door 2 pelotons van het 14e Bataljon versterkt werd. De aan val had niet verrassend plaats. Onze troepen lieten de bende tot op 50 passen naderen alvorens het vuur te openen. Op 25 passen kwam de aanval tot staande paarden begonnen te steigeren en weigerden een oogenblik voor- of achteruit te gaan, waar door de verwarring ten top steeg. Na nog eenige salvo's stoof de bende uiteen. Onmiddellijk na dezen aanval kwam een andere bende van zb 1000 man voetvolk en 300 ruiters langzaam af op de boven genoemde troepen, die een carré geformeerd hadden. Toen de bende tot op 200 pas van het carré genaderd was, trok zij weder langzaam terug. cl. Herhaaldelijk bedreigde de Bonische ruiterij, 2000 paar den sterk, den 28en Februari 1859 bij Malowe ons front en de rechterflank. Ook onze achterhoede werd een oogenblik door eene ruiterafdeeling ernstig bedreigd, zoo zelfs dat de tirailleurs een toevlucht binnen onze carré's moesten zoeken. De aanval geschiedde zóó verrassend uit kampong Malowe, dat een gedeelte der genietroepen, dat aan de artillerie was toegevoegd, de carré's niet meer kon bereiken, doch zich vóór onze infanterie op den grond moest werpen. De ruiterbende werd toen door ons geweer- en kartetsvuur uiteen gedreven. Is bij het vallen van den avond de Bonische vijand niet zoo danig geslagen, dat alle samenhang tusschen de benden verloren is gegaan, dan begeeft hij zich naar de naastbijgelegen kampongs om daar den nacht door te brengen. Bivakkeeren wordt door hem zelden gedaan. Om zich tegen overrompeling te vrijwaren, worden soms de toegangen tot de kampongs waarin hij den nacht doorbrengt met bamboedoeri of andere middelen versperd, maar meestal geeft hij zich aan volslagen zorgeloosheid over en zorgt hij niet voor zijne veiligheid. Vandaar dat nachtelijke overvallingen veel kans op succes zullen hebben. Eveneens is door de gebrekkige wijze van zich te beveiligen de Bonier gemakkelijk te misleiden omtrent het juiste lan- dingspunt. Zoo was den 12en Februari 1859 eene vertooning van eenige oorlogs- en transportschepen tegenover Tandjong Poera

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 472