NOG EENS RECRUTENOPLEIDING. Bij mobilisatie en gedurende oorlogen tegen inlandsche volks-- stammen, die buitengewoon veel offers van het legei vordeien,. behoort het tot den werkkring van een depotbataljon, om de nieuw aangeworven recruten in den kortstmogelijken tijd ge schikt te maken voor den dienst bij de veldtroepen. Deze tijd duur zal in den regel niet vooruit te bepalen zijn. Daarom.; behoort de wijze van opleiding, in vredestijd, eene zoodanige te wezen, dat zij elk oogenblik aangepast kan worden aan dezen door de noodzakelijkheid geboden eiscli. Ik wil hiermede zeggen,, dat het, in gevallen als bovenbedoeld, mogelijk moet zijn, met behoud van de in vredestijd gevolgde methode van piactisch onderricht, den gemiddelden duur van den opleidingstijd tot de helft, of desnoods nog korter, terug te brengen, door vermindering; van het theoretisch onderricht en vermeerdering van het aantal oefeningsuren daags. Zoo althans stel ik me de wijze voor, waai - op de versnelde opleiding behoort te geschieden. Hieruit valt af te leiden, dat, in strijd met vroegere inzichten,, de recruut bij het depotbataljon reeds behoort te worden ge schikt gemaakt voor zijn werkkring in den oorlog. Derhalve be hoort bij de opleiding er naar gestreefd te worden, hem lichamelijk en geestelijk dermate te ontwikkelen, dat hij na zijne opleiding, geacht kan worden tegen de vermoeienissen te velde bestand te zijn, op oordeelkundige en zelfstandige wijze van zijn geweer weet gebruik te maken, en zich eenig denkbeeld kan vormen van de verrichtingen die van hem te velde kunnen worden geëischt.. Als gevolg van den beperkten opleidingstijd, waarvan de duur innig samenhangt met onze legerorganisatie en den politieken toe stand in onze koloniën, ontbreekt op dat tijdstip nog veel aan zijne militaire vorming, wat in gewone omstandigheden behoort te worden voltooid bij de veldbataljons, waar tevens met de oefenin gen in compagniesverband een aanvang kan worden gemaakt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 474