462 dat de recruten bij hun nieuw korps zonder storenden invloed de gevechtsoefeningen in compagniesverband kunnen medema ken en begrijpen. Hunne bijzondere plichten als tirailleur belmo ren ze in de puntjes te kennen en practisch weten toe te passen. De recruut, in het bijzonder de niet-Europeesche, bezit, bij een natuurlijken aanleg, eene groote voorliefde voor gymnastiek oefeningen. Men wakkere dezen lust aan door eenige eenvoudige toestellen, als ringen en rekstok, in de onmiddellijke nabijheid van zijn verblijf in de kazerne, in de open lucht te zijner be schikking te stellen. Hij oefent zich daaraan in zijn vrijen tijd. Bij 't 3e Depotbataljon te Malang bestaan deze werktuigen reeds sedert jaren, steeds eene groote attractie uitoefenende op de jonge recruten. Ze zijn, zoo ik me niet vergis, uit de gewone onderhoudsfondsen bekostigdaanschaffing er van voor andere depotbataljons zal dus wel geen bezwaar zijn. Bij het 2e Depot bataljon zouden dergelijke toestellen tevens voorzien in eene bestaande behoefte, daar het gymnastieklocaal, waarover ook de kader school beschikt, te klein is. Yoor de Europeesche recru ten verdient het aanbrengen van een paar ringen in de cham- bree, zooals ik reeds bij enkele veldbataljons zag, navolging. Het doel, nl. de ledematen losser en leniger te maken, wordt hiermede bereikt op eene wijze, die tevens eene aangename en nuttige uitspanning oplevert. Dit standpunt behoort mijns inziens ook het onderricht in het bajonetschermen op 't programma in te nemen. Het doel toch der schermoefeningen, nl. bij den man het vertrouwen in de bajonet in te boezemen, wordt eerst na langdurige oefening be reikt. Daarvoor is de termijn van zijn verblijf bij het depot bataljon te kort. Het onderwijs kan zich daarom strikt bepalen tot Hoofdstuk IY van het exercitiereglement (1902). De recruut is dan voldoende onderlegd, om later bij het veldbataljon met vrucht het verder stelselmatig onderricht te kunnen volgen. Oneindig meer waarde moet aan het onderricht in het schieten worden gehecht. Daaraan behoort de grootste zorg te worden besteed; het neemt dan ook de voornaamste plaats op 't pro gramma in. Zoo spoedig mogelijk behoort daarmede een begin te worden gemaakt, opdat, zonder overhaasting, de daarbij ge volgde methode grondig ten uitvoer kan worden gelegd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 478