463 Uit het hierbij gevoegde diensttableau blijkt, dat het metho disch onderricht reeds in de 3e week een aanvang neemt, en wel op een tijdstip, waarop de recruten geacht worden met hun ne nieuwe positie voldoende vertrouwd te zijn geraakt, om aan de daarop betrekking hebbende theoriën een einde te kunnen maken. Er zullen onder de lezers van dit opstel velen zijn, die van deze vervroegde schietopleiding weinig heil verwachten, opge groeid als ze zijn in het denkbeeld, dat de man noodzakelijk eerst de verschillende handgrepen moet kunnen uitvoeren. Aan dezen zou ik gaarne de vraag willen stellen: hoe dan de bur gerleden der talrijke schietvereenigingen er zijn er die uit muntend deze kunst verstaan—hebben leeren schieten? Later, wanneer de schietoefeningen met scherp worden gehou den en de recruten met het schieten meer vertrouwd zijn ge raakt, worden het schatten van afstanden tot uiterlijk 600 M. en de schietregels van het individueele schot practisch ondei we zen. Dit geschiedt het best op het schietterrein of gedurende eene oefening in den voorpostendienst, dan wel op den heen-en terugmarsch van en naar een oefeningsterrein buiten het exer citieveld gelegenDe recruten moeten daarbij leeren op oordeel kundige wijze van het terrein gebruik te maken. Zoolang niet proefondervindelijk de voordeelen van eene andere schietopleiding dan de thans in ons leger gevolgde zijn aange toond, behoort het bestaande Schietvoorschrift tot leidraad van dit onderricht te strekken. Een kleine wijziging acht ik evenwel noodig, en wel de voor oefeningen met scherpe patronen 53 e. S. Y.) te vervangen door de oefeningen der 2e klasse (A). Het doel met de vooroefeningen beoogd wordt hiermede evengoed bereikt, terwijl de recruut meteen voldoet aan de door het Legerbestuur gestelde voor waarde om te velde te kunnen trekken. Om hem te doen gewennen aan het rustig afgeven van zijn schot in groepsverband en de geleerde schietregels voor het individueele schot in practijk te brengen, acht ik na het doorloo- pen der 2e klasse eene gezamenlijke oefening, zoowel in het sal- vovuur als in het langzaam vuren, en eene oefening in het indi vidueel gevechtsschieten, alle op kleine afstanden, hoogst nut-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 479