33 - verwachten dat zij vóór de vijandelijke cavalerie de brug over de Toentang zou kunnen bereiken; in dat geval toch zou zij althans de vijandelijke verkenning gemakkelijk kunnen bemoei lijken. Bij eene gelijke marschsnelheid van 7J KM. in 't uur kan deze brug eerst te 745 Y.M. door de eigen, en reeds te 720 V.M. door de vijandelijke cavalerie worden bereikt. Eene ontmoeting tusschen beide kan ongeveer te 730 Y.M. tusschen Bawen en Toentang plaats hebben. De werkzaamheid van vooruitgescho ven cavalerie zou hier dus eene zeer beperkte zijn. Mij komt het daarom beter voor haar geheel aan de voorhoede toe te voegen. De onderstelling spreekt van eene officierspatrouille, die de voeling onderhoudt met het van Magelang komend infanterie- detachement. Met het oog op den manoeuvretoestand zou deze van den 3en op den Ten te Ambarawa kunnen over nachten, om den 4en te 6 Y.M. af te marcheeren in de rich ting Kaloerahan post Pingit. In verband met de geringe sterkte der voorhoede lijkt het mij niet gewenscht daaraan nog artillerie toe te voegen. Bij zwakke voorhoeden toch wordt de artillerie te veel blootgesteld, terwijl ingeval zij aanvankelijk bij de hoofdmacht verblijft haar afstand tot de voorhoede klein genoeg is om tijdig in stelling te kunnen komen. In de onderstelling is de samenstelling van den algemeenen trein niet aangegeven. Om er volledigheidshalve bij de bevelen toch rekening mede te kunnen houden zullen wij die aannemen als in 75 V. Y. is aangegeven. Daarbij veronderstellen wij, dat voor de bewaking reeds de noodige troepen zijn aangewezen. Het marschbevel voor de Noordpartij had nu als volgt kun nen luiden. Brigade. Karang Djati 47—'04, 630 Y. M. No. Marsch voor den 4en Juli 1904. Troepenindeeling. 1. Vijandelijke troepen afdeelingen van de verschil- 1. Voorhoede lende wapens zijn volgens spionnen berichten gisteren Cdtnamiddag te Salatiga aangekomenop denzelfden dag is B. H. 5de Bat. inf. een betrekkelijk zwak inf. det., van Magelang komend, 2 pel. cav. 4 or- te 11 Y. M. in opmarsch gezien op den grooten weg denansen bij mij) ter hoogte van Setjang 7 J/2 paal N. van Magelang). Dl. I, 1905. 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 47