466 Een klein bedrag, van landswege toe te staan, is noodig voor 't houden van de voorgestelde pionier- en meerdaagsche oefeningen. Gelet op de matig gestelde eischen, behoeft dit bedrag niet zoo groot te zijn en is m.i. voor elke klasse recruten Afdeeling C. te stellen op 5 maximum. Aannemende dat jaarlijks per com pagnie een tiental recruten klassen worden afgeëxerceerd, zal het bedrag, naar dezen maatstaf berekend, ongeveer overeenko men met wat voor het houden van veldoefeningen aan een com pagnie van een veldbataljon wordt te goed gedaan. Voorts behoort, billijkheidshalve, voor schietpremiën aan re cruten hetzelfde bedrag te worden toegestaan als voor afgerichte militairen. Eveneens is 't wenschelijk de order betreffende verstrekking van pioniergereedschappen aan te vullen met de bepaling, dat deze voortaan ook aan depotbataljons in bruikleen kunnen wor den verstrekt. In aansluiting aan de voorafgaande beschouwingen zijn de vol gende diensttableaux opgemaakt. Ze gelden voor vredestijd en zijn van toepassing op Amboineezen. De oefeningstijd is berekend op hoogstens 6 maanden, ver deeld in 3 tijdvakken, waarin de recruten van de laagste afdee ling A geleidelijk opklimmen tot C. Verder is aangenomen dat de recruten bij aankomst voldoende Maleisch kennen, om al da delijk het theoretisch onderricht te kunnen volgen. Voor de Europeesche en overige inlandsche recruten, elk afzonderlijk, zal eene wijziging, wat tijdsindeeling betreft, noodzakelijk blijken. In de practijk zal eene stipte tenuitvoerlegging van dit pro gramma niet altijd mogelijk zijn, ten gevolge van slechte weers gesteldheid, het niet gelijktijdig aankomen van recruten, feest dagen enz., waardoor de onderwijzer nog al eens genoodzaakt zal worden er van af te wijken, hetzij om achterstand in te halen, hetzij om recruten van verschillenden diensttijd tot eene klasse samen te kunnen voegen. De beoordeeling hiervan is overgelaten aan den met het toezicht belasten officier. Deze en de compagniescommandant vinden in de tableaux eene controle op de werkzaamheden van het met 't onderricht belaste kader. Een tot in details uitgewerkt programma acht ik noodig, om

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 482