471 Twee weken vóórdat de recruten bewapend worden op dit uur practisch onderricht in het onderhoud van het geweer. Tableau der theorieën. Inwendige dienst. Ie les. Ondergeschiktheid en gehoorzaamheid, rangen t/m kapi tein, graden, de noodigste eerbewijzen in en buiten de kazerne, eerbewijs voor den resident, morgendienst na de reveille. Art. 2, 3, 172, 173, 177, 179, 61, 62 en 63. 2e les. Indeeling der compagnie, rangen en graden der com mandanten van de onderafdeelingen, nummer van de eigen groep, sectie, peloton en compagnie, de namen der onmiddellijke chefs, waar de woning van den com pagniescommandant is en de kamers zijn van sergeant majoor en fourier, zoomede waar de rustkamer is en wat zich daarin bevindt, zich melden met onreine ziekte en de vrouw aanwijzen. Order in geval van brand en alarm. Art. 8, 90 en 162. 3e les. Tenue en uiterlijk voorkomen, onderhoud van klee ding en uitrusting, verplichte uitrusting. Art. 146, 147, 151, 152 t/m 157. 4e les. Huisvesting en orde in de kamers, dienst van kamer- en galerij wacht, corveeën, Art. 37, 38, 39, 40 en 77. 5e les. Disciplinaire straffen t/m cachot, hoe zij moeten wor den ondergaan, berekening van den duur der straf, tenue in de strafkamers, politiekamer- en provoostar restanten, hun soldij en bewassching, het schoonhou den der strafkamers, appèls over de gestraften. Art. 56, 57, 64, 71, 80, 95, 115 en 149. 6e les. Dagelijksche dienst, middag- en avondappèl, buitenge wone appèls, licht uit, ziek melden, kwartierzieken, zieken naar 't hospitaal, geneeskundig onderzoek, op berging van goederen in de rustkamer. Dl. I, 1905. 34

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 487