474 Ten dienste van het gymnastiek- en schermonderwijs zijn per veldbataljon een gymnastiek- en een schermonderwijzer ingedeeld. Deze instelling is, zooals ze in toepassing wordt gebracht, rond uit gezegd een wassen neus, want, daar de onderwijzers voor schriftmatig van geen enkelen dienst zijn vrijgesteld, ontbreken ze doorloopend bij deze oefeningen. Ze genieten niettemin eene maandelijksche toelage, terwijl hunne graadgenoten, waaronder er verscheidenen zijn die aan dezelfde voorwaarden van aan stelling voldoen, hoofdzakelijk hun werk verrichten. Proefon dervindelijk is me gebleken, dat van de diensten dezer onder wijzers meer nut kan worden getrokken. Eene regeling be hoort te worden getroffen, die betere resultaten waarborgt en tevens een einde maakt aan deze onbillijke verhouding. Ze komt. hierop neer. Telkens voor den tijd van 4 maanden wordt een gymnastiek- en schermcursus gehouden, onder leiding der bovenbedoelde vaste instructeurs, waaraan een beperkt aantal manschappen, stel 10 a 12 per compagnie, dagelijks deelnemen. De aanvangstijd stippen dezer cursussen dienen zoodanig geregeld te worden v dat ze samenvallen met de data waarop de examens voor pre- vot en meester op de verschillende wapens bij 't korps zijn. afgeloopen. De manschappen die den cursus volgen mogen niet door an dere diensten, met uitzondering van het schieten en den wacht dienst van Zaterdag op Zondag, daaraan worden onttrokken;, ze komen gedurende den cursustijd niet voor overplaatsing in aanmerking. De onderwijzers worden van alle diensten, met. uitzondering van den wachtdienst van Zaterdag op Zondag,, vrijgesteld. Het onderricht moet door hen, op straffe van terugstelling, zoo danig worden geregeld, dat elk deelnemer, zonder uitzondering, op- het einde van den cursus aan de eischen van gymnast le klasse voldoet en in staat is het brevet van prevot-sabel te halen. Men verkrijgt op deze wijze langzamerhand een kern van manschappen, die in kracht en behendigheid uitmunten, eigen schappen, die hen bijzonder geschikt maken om opgeleid te wor den in den ophelderingsdienst, waarvan het onderricht bij de infanteriekorpsen tot nog toe vrijwel verwaarloosd wordt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 490