478 Na hetgeen wij reeds in 't eerste gedeelte hebben opgemerkt ten aanzien van de marschbevelen, kan de samenstelling van dit bevel hier weinig moeilijkheden opleveren, ook in aanmerking genomen, dat het door den commandant te nemen besluit gegeven is. Bij de troepenindeeling kan het nog een pnnt van overweging uitmaken de 3 pelotons cavalerie geheel aan de voorhoede toe te voegen, dan wel een gedeelte zelfstandig 1) vooruit te zenden. In Europeesche legers wordt de cavalerie, wanneer zij nog geen 2 eskadrons sterk is, als regel geheel bij de voorhoede ingedeeld. Daaraan ligt echter de overweging ten grondslag, dat de tegen partij wel over eene voldoende hoeveelheid ruiterij zal beschik ken. De wederzijdsche sterkteverhouding van dit wapen is toch een voorname factor bij de beantwoording van de vraag, of men een gedeelte met eene zelfstandige opdracht vooruit zal zenden. In het onderhavige geval is bekend, dat de cavalerie der te genpartij den vorigen dag ernstige verliezen heeft geleden; zij heeft dan ook slechts lauw met enkele patrouilles voeling kun nen houden. Zij kan dus niet noemenswaard sterker zijn dan de eigen cavalerie. In verband met deze omstandigheid zou het dan ook geen fout zijn bv. 2 pelotons zelfstandig vooruit te zenden. Met het oog op de geringe sterkte zou 't dan echter wenschelijk zijn die zelfstandigheid eenigszins te beperken, door bv. eene lijn aan te geven, die zonder nadere bevelen niet over- XI het 8e Bat. inf. In verband met het laatste acht de commandant i samengesteld zich thans sterk genoeg om een beslissend treffen uit het L. H. met de Zuidpartij op den 5en Juli aan te gaan. 15e en een door I 1U1' Jroode vlaggen Toelichtingen met het oog op den vredestoestand. te markeeren De oorlogstoestand blijft gedurende den nacht ge- lhalf bat. handhaafd, met dien verstande, dat, met het oog op 3 pelotons cavalerie. de aan de troepen te verleenen rust, behalve mogelijk 2 sectiën 3e Yeldbatt. uit te zenden patrouilles geen troepenbewegingen vóór le Bergbatterij. 6 u. Y.M. van den 5en van uit Oengaran mogen Geneeskundige afdeelin- plaats hebben. gen en trein. Enz. 1) Waarom in ons huidig Velddienstvoorschrift wordt gesproken van „vooruitge schoven" in plaats van „zelfstandige cavalerie", welke laatste benaming nu eenmaal burgerrecht had verkregen, is mij niet recht duidelijk. Is het wellicht, omdat die zelf standigheid bij het handjevol ruiters waarover wij kunnen beschikken wel steeds tamelijk: beperkt zal zijn?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 494