482 ten N. van Eandoe Koenting. Dit vuur wordt terstond door de eigen bergbatterij beantwoord. Nadat de vijandelijke sectie veld artillerie in Kebonan tot zwijgen is gebracht, brengen de beide sectiën veld het vuur over op de vijandelijke bergbatterij. De brigadecommandant doet thans aan een der bataljons, sa mengesteld uit het 5e, den last overbrengen zich in den Z. rand van het complex Diwak tot het gevecht te ontwikkelen, terwijl het overblijvende bataljon daarachter in reserve zal volgen. Ver der wordt bevel gegeven tot oprichting van de hoofdverbandplaats. Samenstelling der Zuid- partij. (Cdt. kol (Het le Bat. inf., [het Reservebat., [het 6e Bat. inf. (waarbij een door 4 roo- de sectievlag- gen gemar keerde com pagnie gecom mandeerd door een officier.) Vji eskadrons cav. de 2e Bergbatterij 1 sectie der 3e Veldbatt. jji/s bat. inf. Onderstelling Zuidpartij. Na vereeniging der detachementen Magelang en Salatiga is ten gevolge van de uitputting der troe pen voornamelijk der cavalerie slechts met en kele patrouilles de voeling met de in noordelijke richting in goede orde terugtrekkende Noordpartij onderhouden. De ongeveer een half uur zuidelijk van Bawen bi- vakkeerende Zuidpartij neemt maatregelen tot be veiliging van de rustenden (zie toelichtingen met het oog op den vredestoestand). De commandant der Zuidpartij die inmiddels na de geleden verliezen met een bergbatterij is versterkt en daardoor nevenstaande samenstelling heeft ge kregen besluit de vervolging op den 5en Juli krachtig door te zetten. Toelichtingen met het oog op den vredestoestand. De oorlogstoestand blijft gedurende den nacht ge handhaafd, met dien verstande, dat, met het oog op de aan de troepen te verleenen rust, behalve mogelijk uit te zenden patrouilles, op den 5en Juli géén troepen bewegingen vóór 7 V. M. noord van de lijn Bawen— Ngrawan mogen plaats hebben. In het belang van de verpleging keeren op den 4en Juli de troepen der Zuidpartij naar hunne bivaks (c.q. kazernes) te AVillem I en Banjoe Biroe terug. Alleen dienen maatregelen te worden genomen (hoog stens 1 compagnie) om de in werkelijkheid ingeno-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 498